Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klintehamns avloppsreningsverk

Reningsverket bemannas under dagtid 07.00-16.00 av fyra personer. Under övrig tid är anläggningen obemannad och övervakas av det centrala styr- och övervakningssystemet. Vid driftstörningar sänds automatiskt larm via SOS alarm eller Minicalltext till jourhavande drifttekniker. I verksamheten ingår Södra Gotlands reningsverk, biodammar och pumpstationer.

Verksamhetsbeskrivning

Avloppsreningsverket i Klintehamn, 35 km söder om Visby, togs i drift sommaren 1977. Reningsverket är efter senaste utbyggnaden 2019 dimensionerat för avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 12 000 pe. Belastning från befolkning, skolor och vårdinstitutioner uppgår till ca 7 600 pe sommartid och 3 900 pe vintertid. Till reningsverket i Klintehamn pumpas även avloppsvatten från Tofta norr, Västergarn, Sanda, Fröjel kyrkby/Fröjel Sandhamn, Burgsvik, Kvarnåkershamn, Hagsarve och Nisse.

Avloppsvattnet passerar rensgaller och sandfång varefter det behandlas biologiskt och kemiskt. Som fällningskemikalie används järnklorid. Sedan 2019 renas även kväve från avloppsvattnet.

Avloppsvattnet avleds efter behandling ut i Östersjön. Utloppsledningen mynnar på fyra meters djup ca 330 meter från stranden.