Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Visby Järnvägen 2, 3 och del av södra Hällarna 1:7

Granskningstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuellt antagande. Inkomna synpunkter efter granskningstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga antagen plan inte gäller. Granskningshandlingar publiceras fram tills reviderade handlingar finns att tillgå.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar ut förslag till detaljplan för Visby Järnvägen 2,3 och dela av Södra Hällarna 1:7 (ga apoteket/Försäkringskassan) för granskning. Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Meddela undertecknad handläggare om ni inte har tillgång till dator och internet så skickar vi handlingar per post. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden , 621 81, eller via e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 20 april 2020.

Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1721. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom granskningstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och utgöra beslutsunderlag i den fortsatta processen.

Planområdet ligger strax utanför Söderport, vid korsningen Peder Hardings väg och Söderväg. Planen möjliggör att området kompletteras med bostäder, kontor, service och annan centrum-verksamhet. Planens syfte är att länka samman staden visuellt och funktionellt samt till-skapa en god utemiljö. Planen stämmer överens med översiktsplanen.

Planen var på samråd 2019, efter det har revideringar gjords och planen skickas nu ut för granskning. Efter samrådet har följande ändringar gjorts:
  • Bygglovsplikten har utökats för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Villkor som anger att anläggningar avsedda för dagvatten-hantering ska redovisas och sedan genomföras i startsbeskedsprocessen har lagts till.
  • Villkor som anger att marken ska saneras innan startbesked har lagts till.
  • Villkor som anger att bygglov ska föregås av riskanalys avseende vibrationer i byggskedet har lagts till.
  • Markanvändningen har preciserats. Bestämmelser om byggandets omfattning och byggnaders användning har reviderats.
  • Utformningsbestämmelser har reviderats.
  • Planavgränsning mot parken har justerats.
  • Bestämmelse om högsta antal våningar, dimensionerade tak och gårds-bjälklag och genomgående entréer har utgått.
  • GC-vägen (x-området) har flyttats cirka tre meter närmare fastighetsgräns mot Visby Järnvägen 4.
  • Torget justerats söderut och anpassas efter ett biotopskyddat alléträd
  • Planbeskrivning har reviderats och kompletterats med uppdaterad information om dagvatten, föroreningar, alléträd mm.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende som berörs.
 
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen