Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Observera att detta är ett fotomontage (Montage: Knutsson)

Nu har vi invigt Havspaviljongen vid Visby lasarett!

Fredagen den 25 augusti 2023 invigde vi Havspaviljongen vid Visby lasarett.

Klicka på den här länken för att läsa nyheten om invigningen >>

Längre ner på sidan kan du läsa mer om hur projektet framskridit.

Hon får skapa konst för Havspaviljongen

Publicerad 2023-05-04 09:45
Konstnären Annika Oskarsson får skissuppdrag för Visby lasaretts nybygge, Havspaviljongen. Det är en speciell plats som ställer speciella krav på konsten
 

Länkar till underlag

Projektbeskrivning Havspaviljong

För att frigöra utrymme på Visby lasarett uppförs en långsiktigt temporär modulbyggnad i anslutning till lasarettet. Modulbyggnaden placeras på havssidan av lasarettet, därav namnet havspaviljongen.
 
Projektets effektmål är att skapa temporära lokaler med geografisk placering som inte förhindrar långsiktig planering och utbyggnad och genom de temporära lokalerna skapa tid för att ta fram ett genomarbetat underlag för framtida utbyggnad av Visby lasarett. 
 
I samband med att projekt Nya Akuten avbröts formulerades ett uppdrag att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler vilket påverkar omkringliggande verksamheter som behöver utrymmas. Påverkad verksamhet är kir-, uro-, bröst-, stomimottagningen som får långsiktiga tillfälliga lokaler i modulbyggnaden tillsammans med uroterapimottagningen. De lokalytor som akutmottagningen då förfogar över behöver viss ombyggnation och anpassning vilket genomförs som eget projekt.
 
Havspaviljongen kommer bestå av 4 våningar som kommer benämnas efter lasarettets våningsplan 2-5. Patientverksamhet kommer inrymmas på plan 2. Förutom mottagningsverksamhet kommer Havspaviljongen även inrymma expeditioner, jourrum, mötesrum samt röntgenrondrum från plan 4 hus 23. Anledningen till att dessa funktioner flyttas ut i havspaviljongen är till förmån för PCI-verksamhet (Percutan Coronar Intervention), vilket genomförs som eget projekt.  

Utemiljön för barn- och ungdomsverksamheten ska tillvaratas

Placeringen av modulbyggnaden är ett resultat av projektets effektmål, att inte påverka framtida möjligheter till utbyggnad av Visby lasarett. Placeringen ger påverkan på barn-och ungdomsverksamhetens utemiljö/lekterapi och i samband med markarbete tillvaratas utrustningen i utemiljön för att senare återanvändas. Utformning av utemiljö för barn- och ungdomsverksamheten görs i samarbete med verksamheten.   

Faktaruta

  • Investeringsbudget: 85 miljoner kronor. 
  • Tidsplan: Uppförd till sommaren 2023.
  • Upphandlad entreprenör: Moelven byggmodul AB.
  • Prefabricerade byggmoduler: Modulerna tillverkas på fabrik och monteras på plats
  • BTA (bruttoarea) 2569 kvm.
  • Byggnadsarea (yta som upptas på marken) 720 kvm.