Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbart resande

Hållbart resande handlar om konkreta handlingar, där du i din vardag  gör klimatsmarta val. Förutom insatser och fokus på själva transportmedlet, behöver en omställning till hållbart resande också se till individens behov och möjlighet att kunna planera för och välja hållbara resor.  

Med hållbart resande menas i första hand resandet med hållbara färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik och att resor inte behöver genomföras alls. I andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis fordonspool eller samåkning, och i viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas som hållbart resande. 

Mobilitetslösningar eller mobilitetsåtgärder är samlingsnamn för sådant som förändrar våra befintliga behov av att resa och transportera oss. Läs mer om olika mobilitetslösningar på Energicentrum Gotland: Mobilitetslösningar - hållbart resande.

För att välja mer hållbara alternativ i resandet krävs praktiska förutsättningar i form av ett funktionellt gång- och cykelvägnät och ett tillgängligt och väl utbyggt busslinjenät. Det krävs också förändringar i attityd och beteende. I det arbetet genomför Region Gotland  informationsinsatser, kampanjer, utmaningar och liknande.