Kontakt

Emelie Waktel
Trafikplanerare
Telefon: 0498-26 90 43
E-post: emelie.waktel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Transportfigurer

Hållbara transporter på Gotland

Hållbara transporter på Gotland är ett treårigt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland med mål om att främja hållbara transporter och hållbart resande på ön.

Hållbara transporter pågick mellan 2018-2021 och bestod av tre delprojekt:

  • Delprojekt A: Koldioxidsnåla transportföretag 
  • Delprojekt B: Klimatsmarta beställare
  • Delprojekt C: Hållbart resande

Projektets övergripande mål har varit att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser från transporter på Gotland, för att bidra till det nationella målet om 70 % minskning av klimatpåverkan från transporter år 2030. 

Under projektets gång har hållbar mobilitet, som begrepp och perspektiv, blivit allt mer vägledande för projektets arbetssätt, metoder och målsättningar. Med begreppet hållbar mobilitet breddas fokus för åtgärder och insatser från enbart transportalternativ och infrastruktur till att också se till människors behov, vardag och beteende. I slutrapporten summeras projektets arbete och erfarenheter med hållbar mobilitet, på vägarna och i vardagen:

Den 27 oktober 2021 hölls en hybrid slutkonferens för projektet. Konferensens syfte var att lyfta lärdomar och resultat från projektet, men även att diskutera hur det framtida arbetet ska gå till. Om du inte kunde medverka på konferensen kan du ta del av den här:

Finansiering 

Projektet har finansierats av Tillväxtverket med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder. 

Mer information