Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasievalet

Här hittar du som ska välja till gymnasiet den information du behöver. Ta reda på mer om gymnasieprogrammen genom att prata med din studie- och yrkesvägledare.

Nationella program 

Det finns arton nationella gymnasieprogram. Sex av dem är högkoleförberedande program och tolv är yrkesprogram. Alla finns inte på Gotland. Inom yrkesprogrammen finns möjlighet till lärlingsutbildning. Genom att läsa vissa kurser kan du även på yrkesprogrammen skaffa grundläggande högskolebehörighet. Under utbildningar i menyn kan du läsa mer om de program som erbjuds på Gotland.

Introduktionsprogram för obehöriga elever

För de elever som av olika skäl är obehöriga att söka till nationella program finns det särskilda introduktionsprogram. Mer om dem kan du läsa under rubriken Gymnasieutbildningar i menyn.

Frisök och riksrekryterande utbildning

Du kan söka vilken nationell gymnasieutbildning som helst, var som helst i landet. Vid ansökning till utbildning på annan ort, om utbildningen finns i den kommunala gymnasieskolan på Gotland, blir du antagen först när samtliga behöriga sökande från den ort du söker till har blivit antagna - andrahandsmottagen. Observera att om utbildningen du sökt till även finns på Gotland, så har du inte rätt till ekonomiskt stöd till inackordering . Observera att din hemkommun Gotland inte betalar för resor i kollektivtrafiken mellan inackorderingsstället och skolan på annan ort.

Om ett nationellt program eller en nationell inriktning inte finns på Gotland så har du rätt att bli mottagen som sökande i första hand var som helst i landet. Du konkurrerar då på lika villkor som sökande från den sökta kommunen. Samma är det med riksrekryterande gymnasieutbildningar som elever från hela landet kan söka till. En elev som vill söka en riksrekryterande utbildning ska söka via sin egen kommun. Prata med din studie- och yrkesvägledare om detta.

Vill du kombinera idrott och gymnasiestudier?

Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar i Sverige, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). NIU och RIG i sig är inget program, därför ska du också välja ett nationellt program. NIU är inte riksrekryterande, det är bara RIG som är det.

Betygen avgör

Om det finns fler sökande än platser på ett program görs ett urval utifrån betygspoäng och valrangordning - hur du valt och rangordnat dina val. De behöriga elever som sökt till en utbildning rangordnas efter betyget (meritvärdet = summan av de 16 bästa betygen). Du som läser moderna språk och har lägst betyget E får räkna detta som ett 17:e betyg.

Vid den preliminära antagningen på våren får du som har gjort en ansökan till gymnasiet information om du preliminärt har tillräckliga betyg för antagning. Det betyder inte per automatik att du kommer att ha tillräckliga betyg vid slutantagningen. Den slutgiltiga antagningen görs på slutbetygen från årskurs 9 och det är vanligt att antagningsgränserna höjs från den preliminära antagningen till slutantagningen.

Den som har högst betyg kommer in först och sedan tas eleverna in i fallande ordning ända tills det att platserna fyllts. Det är viktigt att lägga in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser (fri kvot) finns för elever som på grund av särskilda skäl (medicinska, sociala eller liknande) bör få företräde framför övriga sökande. Antagning inom fri kvot görs först till slutantagningen.

Hos Skolverket kan du läsa mer om reglerna för gymnasieantagning

Hur skaffar jag valkompetens inför gymnasievalet?

Hur ska man tänka och göra att det ska bli ett så väl genomtänkt utbildningsval som möjligt? Inför gymnasievalet vill vi uppmana dig som ska välja att prata med studie- och yrkesvägledare, lärare, äldre syskon och andra elever som redan går på gymnasiet. Ställ frågor – sök svar och ta framför allt reda på fakta. Besök gärna den skola du är intresserad av. Titta på innehållet i utbildningarna. Ta fasta på dina starka sidor, vilka intressen och talanger du har – låt det styra ditt val.

Tänk på att oavsett vilka kunskaper du skaffar under din kommande gymnasieutbildning så har du nytta av dem även om du byter kunskapsområde, yrke eller plats att bo på längre fram i livet. Gymnasievalet handlar mycket om att få tre bra gymnasieår.