Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn Gutenviks 2:33

Syfte med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse längs Haralds Hage med sex fastigheter för bostadsändamål.

Planförslaget följer den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik antagen av regionfullmäktige den 2017-06-19, där området pekas ut som bebyggelseområde för bostäder.

Planområdets läge

Området ligger i östra delen av Katthammarsviks samhälle.


Tidplan
Planuppdrag i miljö- och byggnämnden 2019-02-06, MBN §23.

Samråd pågår till och med 23 maj 2022.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 23 maj 2022. Ange namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1757).

När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
 

Ärendenummer
MBN 2019/1757

Frågor besvaras av

Planarkitekt Ludvig Svedjer
tel. 0498-26 91 61

Beslutsdokument

Samrådshandlingar