Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vision Gotland 2025

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Så lyder Gotlands gemensamma vision för år 2025. Vision Gotland 2025 är också ett regionalt utvecklingsprogram, alltså ett  styrdokument för hela det gotländska samhällslivet. Oavsett aktör ska detta vara inriktningen för våra gemensamma kraftsamlingar.

Vision Gotland 2025 är ett uttryck för den politiska viljan på längre sikt och den är antagen i politisk enighet i kommunfullmäktige 2008 (nuvarande regionfullmäktige). Politikens inflytande i visionens genomförande ska vara starkt.

Övergripande mål

  • Minst 65 000 invånare bor på Gotland
  • Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
  • Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
  • Gotlänningarna har en bra hälsa och mår bäst i landet
  • Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor

Nu pågår ett arbete med att uppdatera och revidera Vision Gotland 2025 och resultatet kommer bli en regional utvecklingsstrategi som tar sikte på år 2030.