Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands vision och varumärke

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet

Så lyder Gotlands gemensamma vision för år 2040. Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör och bygger på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden.

Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar

Visionen är utvecklad i samband med att Vårt Gotland 2040 togs fram. Vårt Gotland 2040 är Gotlands regionala utvecklingsstrategi. Strategin är ett uttryck för den politiska viljan på längre sikt. Den är antagen i politisk enighet i regionfullmäktige 2021. Politikens inflytande i visionens genomförande ska vara starkt.

Övergripande mål i Vårt Gotland 2040

Målen tar utgångspunkt i Gotlands utmaningar och visar vad vi vill uppnå på lång sikt. Målen ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och leder mot visionen. Kärnvärdena i det gotländska varumärket – närhet, livskraft, magiskt, kreativitet och omställning - visar hur vi vill uppfattas.

  • Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla
  • Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
  • Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft

Det första målet är att Gotland ska vara ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där vi lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas av mångfald.

Vi känner tillit och förtroende för samhället och varandra och deltar i samhällsutvecklingen. Gotland har trygga och attraktiva livsmiljöer, rika fritidsmöjligheter, ett dynamiskt kulturliv, en god välfärd och service samt goda möjligheter till livslångt lärande och egen försörjning.

Det gotländska samhället tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. 

Det andra målet är att Gotland skall bli klimatneutralt, gå före i energi- och klimatomställningen och nått nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal.

Utvecklingen är en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö. Vi använder de tillgångar vi har på bästa sätt, genom en ekonomi byggd på kretslopp och förnybara resurser.

På Gotland finns god tillgång till dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Gotland har bidragit till att Östersjön är ett levande och friskt hav. Naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

 

Det tredje målet är att det på Gotland skapas tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagsamheten är stark, näringslivet och universitetet blomstrar. Gotland är en mötesplats och här finns goda möjligheter att testa och förverkliga nya idéer.

Samverkan, innovation och förnyelse ger företagen nya möjligheter och smarta välfärdstjänster utvecklas. Hela Gotland har en positiv utveckling och vi blir fler gotlänningar.

Vi har bra förutsättningar för företagande, goda kommunikationer och boendemiljöer. Attraktionskraft, utbildning och matchning säkrar kompetensförsörjningen.