Sök

Skolplikt och frånvaro

Hitta på sidan

Det är viktigt att barn som inte är i skolan får hjälp så fort som möjligt så att de kan få den utbildning de har rätt till och klara sina studier.

En lärare visar ett löv för elever utomhus

Skolplikten innebär att elever i skolåldern måste gå i skolan och delta i den verksamhet och undervisning som anordnas där. Skolplikten börjar höstterminen det år man fyller sex år och avslutas när man gått ut årskurs 9. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan.

Frånvaro och åtgärder vid ogiltig frånvaro

En snabb reaktion på en elevs frånvaro från lärare och vårdnadshavare ökar möjligheten att ge det stöd eleven behöver för att klara skolgången.

När en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, startar skolan en frånvaroutredning som genomföras av mentor, eller annan person som känner eleven, i samtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Frånvaroutredningen ska mynna ut i en handlingsplan för att få eleven tillbaka till skola och studier.

Handlingsplanen för ökad skolnärvaro beskriver vad alla som arbetar i skolan inom Region Gotland ska göra när en elev är frånvarande.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024
Dela sidan