Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förskollärare och barn på förskolan Törekvior

Förskola

Från det år ditt barn fyller ett år till vårterminen det år det fyller sex år kan ditt barn få plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Förskolan är det första steget i en utbildningskedja tillsammans med förskoleklass, grundskola och fritidshem. Förskolan styrs av en egen läroplan: Lpfö 18. I förskolan får barnen möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska.