Kontakt

Johann Malmström
Näringslivsstrateg, företagsklimat
E-post: johann.malmstrom@gotland.se
Telefon: 0498-26 95 95

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagsklimat

Frågan om ett bra företagsklimat på Gotland är bredare än kvaliteten på den verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. För regionens del är även förtroendet för politiken och regionledningen en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även andra faktorer utanför Region Gotlands uppdrag påverkar. Icke desto mindre är att skapa förutsättningar för ett så gott företagsklimat som möjligt en given målsättning för Region Gotland. 

Vi arbetar aktivt med att förbättra företagsklimatet på Gotland genom en rad interna och externa kontinuerliga förbättringsprocesser. Vår avsikt är att skapa en bättre grund för näringslivets utveckling och stärka attraktionskraften för inflyttare och företagare. Vi kommer framledes lägga resurser kring kommunikation med företagen, ökad service och tillgänglighet och en effektivare rättssäker handläggning av företagsärenden. Vår målsättning är att tydligare fånga upp ifall något blir fel och även att i större utsträckning hålla företagen och näringslivsorganisationerna engagerade och informerade om vilka förbättringsåtgärder vi arbetar med.

Våra lotsfunktioner och e-tjänster

Om du ska starta eller utveckla en verksamhet kan vägledning kring kommunala tillstånd och anmälningar, information om regelverk och annan service ha stor betydelse. En av våra viktigaste insatser på detta område är vår företagslotsning som kan hjälpa till om ditt företag vill etablera sig på Gotland eller kanske ta nästa steg och expandera verksamheten. 

Vi har också utvecklat och lanserat en digital lotsfunktion via vår hemsida som komplement till företagslotsen. I tillägg till detta har Samhällsbyggnadsförvaltningen förenklat bygglovsprocesserna med ett antal e-tjänster (se vidare under "bygga, bo, miljö") och fortsätter nu förbättringsarbetet genom ett unikt projekt kallat "DISA" som står för Digital samhällsbyggnad och som kortfattat innebär att ge dig som företagare, medborgare och besökare tillgång till betydligt mer information och material inom området samhällsbyggnad.

Detta är några konkreta satsningar vi nyligen gjort för att underlätta för dig som företagare på Gotland. Har du tankar, idéer eller inspel på andra verktyg, tjänster och funktioner som skulle kunna underlätta för företagaren är du välkommen att kontakta enheten för hållbar tillväxt på Region Gotland.

Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 - insatsområdet för företagsklimatet

Förbättringsarbetet med företagsklimatet kommer nu att fortsätta som en naturlig och självklar del till våra mål fastställda i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.
Under hösten 2017 fastställde Regionfullmäktige "Program för företagsklimatet" som kommer säkerställa fokus och kontinuitet i de insatser som kopplas till företagsklimatet.

 

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands företagsklimat.

 

 


Johann Malmström
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se