Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsostatistik

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa hälsoutveckling, ge underlag för att välja strategier och åtgärder för att påverka hälsan i befolkningen och för att följa effekter av genomförda åtgärder.

Nedan presenteras aktuell statistik för Gotland. Vi listar också ett par länkar till nationell statistik.

Aktuellt

 2019-02-06 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten Öppna jämförelser Folkhälsa som är en sammanställning av statistik för regioner och kommuner om hälsa, levnadsförhållanden, livsvillkor och levnadsvanor i befolkningen.

Länk till analys av Gotlands statistik i Öppna jämförelser Folkhälsa 2019.

Länk till Öppna jämförelser Folkhälsa 2019, nationell rapport.

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ojämlik psykisk hälsa. Länk till Folkhälsomyndighetens sida om ojämlikhet i psykisk hälsa.

 

Statistik för Gotland

Hälsan i befolkningen på Gotland inte skiljer sig avsevärt mot hälsan i befolkningen nationellt.

Det finns ojämlikheter i hälsa och levnadsvanor såväl på Gotland som i riket.
 

Rapporter Gotland

Statistik nationellt

Rapporter nationellt