Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg inom folkhälsa och välfärd , enheten för social välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: mailto:veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsostatistik

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor i befolkningen. Det är ett viktigt underlag för beslut och genomförande av åtgärder. På den här sidan hittar du statistik och rapporter om folkhälsan på Gotland.

AKTUELLT

Rapporten "Hur mår ungdomar på Gotland?" från 2021 presenterar statistik om ungdomars mående, psykiska hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor. 

I rapporten finns resultat från enkäten Liv och Hälsa Ung  i årskurs 7-9 och år 1-3 på gymnasiet som genomfördes inom ett forskningsprojekt på Uppsala Universitet, som Länsförsäkringar Gotland är med och finansierar.  Rapporten innehåller också bland annat statistik om ungdomars levnadsvanor utifrån den elevhälsoenkät som ungdomar i årskurs 8 och år 1 på gymnasiet besvarar inför hälsosamtal, i skolor som drivs i Region Gotlands regi. 


Länk till rapporten "Hur mår ungdomar på Gotland?"

Länk till faktablad fördjupning till Ungdomsrapporten: faktorer relaterat till skolan 

Länk till faktablad fördjupning till Ungdomsrapporten relaterat till sexuell läggning

 

Utifrån Gotlands regionala utvecklingsstrategi "Vårt Gotland 2040" har arbetet nu startats upp för att ta fram genomförandeprogram för social välfärd

Statistik som beskriver social välfärd på Gotland finns via den här hemsidan, både excelfil med detaljerad samlad statistik och flera olika rapporter. En sammanfattande lägesbild finns också presenterad i ett faktablad. Där är statistik sammanfattad som är relaterad till tre av effektmålen i Vårt Gotland 2040: Effektmål 1) En god, jämlik och jämställd hälsa. Effektmål 2) En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor. Effektmål 4) God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande. 

Länk till sammanfattad lägesbild social välfärd

Statistik för Gotland

Rapporter Gotland

Statistik nationellt