Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Stefaan De Maecker
Enhetschef social hållbarhet
E-post: stefaan.de-maecker@gotland.se

Cora Juniwik
Folkhälsostrateg
E-post: cora.juniwik@gotland.se

Katrin Rindlaug
Jämställdhetsstrateg
E-post: katrin.rindlaug@gotland.se

Olov Nordvall
Strateg brott, trygghet, integration
E-post: olov.nordvall@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration som visar siluetter av människor.

Folkhälsa på Gotland

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen som helhet eller i vissa grupper, till exempel barn med funktionsnedsättningar. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysisk och psykiskt och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Hälsan påverkas av olika omständigheter i levnadsvillkor, livsmiljö, sociala faktorer och levnadsvanor. För att nå god och jämlik hälsa behöver åtgärder göras som påverkar dessa faktorer för att främja människors möjlighet att ha kontroll över sin hälsa. Det behövs generella insatser i befolkningen men även specifika insatser för att förbättra hälsan för de människor som har störst behov.

Inom Region Gotland görs arbete inom alla förvaltningar, som påverkar folkhälsan.

Enheten för social hållbarhet på regionstyrelseförvaltningen stödjer övriga förvaltningar i arbetet för att uppnå god och jämlik hälsa i befolkningen på Gotland.