Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flaggning

Flaggning har ett stort symbolvärde för många människor. Region Gotland flaggar vid allmänna flaggdagar och flera lokala högtider. 

Regler för flaggning

Här nedan beskrivs reglerna för flaggning med svenska flaggan och Region Gotlands flagga.

Stor flaggning

Stor flaggning sker på ringmurens portar och torn samt vid Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad. På Nationaldagen används svensk flagga på samtliga platser. Vid övriga tillfällen hissas Region Gotlands flagga på portarna och svensk flagga på övriga platser. Stor flaggning förekommer normalt:
 • på Nationaldagen
 • på Första maj
 • vid större bemärkelsedagar i länets och Region Gotlands historia
 • i samband med kongresser och möten av riks- eller internationell karaktär
 • vid övriga tillfällen efter särskilt beslut
 • på statschefens födelsedag

Liten flaggning

Liten flaggning sker på ringmurens portar och vid Region Gotlands centrala
förvaltningsbyggnad. Flaggning sker med svensk flagga. Liten flaggning förekommer normalt: 
 • vid övriga allmänna flaggdagar
 • på dagar då stor flaggning på grund av otjänlig väderlek inte kan ske
 • vid övriga tillfällen efter särskilt beslut

Sorgflaggning

Stor sorgflaggning förekommer endast vid statsbegravning. Sorgflaggning vid Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad må förekomma vid:
 • frånfälle och/eller jordfästning av riksdagsledamot som representerar länet
 • ledamot av regionfullmäktige
 • annan person efter särskilt beslut

Flaggning övriga tider

På ringmurens portar flaggas det från juni till och med augusti med Region Gotlands flagga. På Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad flaggas året runt med Region Gotlands flagga. 
 

Flaggning i Visby hamn

Flaggning i Visby hamn sker normalt under kryssningsperioden maj till oktober och handhas av hamnavdelningen enligt särskild rutin. Beslut om flaggning fattas av regionstyrelsens ordförande.

Olika typer av flaggor

EU-flaggan

Flaggning med EU-flaggan sker på Europadagen, den 9 maj, som symbol för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Flaggning sker på Österport. Flaggning med EU-flaggan sker också vid internationella besök eller möten med deltagare från EU-institutioner eller EU-länder efter särskilt beslut.

UNESCO-flaggan

Flaggning med UNESCO:s världsarvsflagga sker på världsarvsdagen/ Visbydagen som infaller den första lördagen i oktober. Flaggning på världsarvsdagen sker som en symbol för Visby som ett av UNESCO:s världsarv. Flaggning sker på Österport.

Övriga flaggor

Flaggning med övrig flagga kan ske på Österport då det finns särskilda skäl. Syftet ska vara att stödja oegennyttiga och icke-kommersiella ändamål och/eller organisationer som främjar och har sin grund i mångfald, jämlikhet och medmänsklighet. Tillämpningen ska vara restriktiv och ske efter särskild prövning. Beslut om flaggning med övriga flaggor fattas av regionstyrelsens ordförande.