Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se 
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gotlandsfärjan vid horisonten

Färjetrafik

Färjeförbindelsen mellan Gotland och fastlandet är Gotlands landsväg över havet. En majoritet av resor och transporter till och från ön görs med färja. Trafikverket ansvarar för upphandlingen av Gotlandstrafiken.

Gotland som ö är beroende av snabba, säkra och täta överfarter med färja. För att kunna stärka Gotlands konkurrenskraft krävs en god tillgänglighet med avseende på tid och kostnader för resor och transporter, liksom en turlista anpassad för behoven hos boende, besökare och näringsliv.

Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter en väl anpassad infrastruktur i anslutning till hamnarna. På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar.

Dagens trafikupplägg

Färjetrafiken går mellan Visby och Nynäshamn respektive Visby och Oskarshamn. Färjorna är höghastighetsfartyg med en restid på drygt tre timmar. Nynäshamn trafikeras med två tur- och returresor per dag, året runt. Oskarshamn trafikeras med en tur- och returresa per dag, året runt. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet turer per dag betydligt fler.

Av persontrafiken går cirka 25 procent på den södra linjen (Oskarshamn) och 75 procent på den norra (Nynäshamn). Godstransporterna är jämnt fördelade över båda linjerna.

Biljettpriserna varierar beroende på säsong, linje och avgångstid. Det finns ett takpris för gotlänningar och gods. Takpriset anpassas årligen utifrån inflations- och bränsleprisförändringar. Marknadsprissättning gäller för besökare.

Gods- och passagerarutvecklingen

Antalet passagerare och mängden transporterat gods har ökat kontinuerligt över åren. Mellan år 2000 och år 2019 ökade antalet färjeresenärer med 40 procent, från knappt 1,3 miljoner till drygt 1,8 miljoner personer. Antalet lastmeter gods på färjorna ökade under samma period med 50 procent, från drygt 550 000 till nära 840 000 lastmeter.

Reservhamn

På Gotland kan idag bara Visby hamn anlöpas av färjorna i linjetrafiken. Det gör ön sårbar för om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras. Gotland behöver därför en reservhamn. Enligt regionens mening måste staten ansvara för inrättandet av en reservhamn på Gotland.

Miljö- och klimat

I nuvarande färjeavtal ingår att ett av fartygen ska drivas av LNG. LNG är en förkortning för liquefied natural gas, vilket på svenska betyder flytande naturgas. Det är ett miljövänligare bränsle än olja. Under våren 2020 har färjeoperatören även börjat blanda i biogas, LBG, i bränslet för att minska färjetrafikens klimatavtryck.

Upphandlingen av färjetrafiken från 2027

Staten ansvarar för trafikförsörjningen mellan Gotland och fastlandet. Trafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande operatör är Destination Gotland. Avtalsperioden omfattar tio år och påbörjades 2017.

Upphandlingen av färjetrafiken från 2027 pågår nu. Inom ramen för det genomför Trafikverket en utredning om alternativa upphandlingsformer för färjetrafiken. Utredningen ska vara färdig i september 2021.

För Region Gotland är det viktigt att trafiksystemet understödjer och bidrar till en fortsatt positiv utveckling på ön. Det är avgörande för boende och näringsliv med snabba överfarter, varje dag året runt. Genom Gotlands Trafikråd verkar Region Gotland för en fortsatt god tillgänglighet med färja även i nästa upphandling. Trafikrådets inspel i upphandlingen av färjetrafiken utgörs av de gotländska ståndpunkterna om trafiken till och från Gotland.

Läs mer om de gotländska ståndpunkterna här. 

Länkar