Sök

Färdtjänst

Hitta på sidan

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det betyder att resorna i möjligaste mån samordnas och av den anledningen kan komma att flyttas i tid. Om en bestämd ankomsttid finns är det viktigt att detta meddelas vid beställningstillfället.

Med en resa menas att du åker från en adress till en annan adress utan uppehåll. I färdtjänsten tillämpas samåkning. Under resan får du inte göra något uppehåll längs färdvägen. Vill du göra uppehåll måste du beställa ny resa.

Vem får färdtjänst

Den som är folkbokförd på Gotland och som på grund av funktionshinder, som bedöms vara bestående i minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst.

Den färdtjänstberättigade betalar samma avgift som övriga resenärer. Medresenär och eller ledsagare får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad mot uppvisande av färdtjänsttillstånd.

Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i rgionbussstrafiken och i stadstrafiken Visby. Samtliga resenärer med rollator, rullstol eller barnvagn med barn i åker utan avgift.

Gäller inte Närtrafiken.

Sjukresa är resa till och från vårdande behandling även om beviljad färdtjänst finns.

Ledsagare

Om ledsagare är beviljat betyder det att en person ska resa med som stöd och hjälp under hela resan samt till och från fordonet. Ledsagare reser utan avgift.

Medresenär

Den som är beviljad färdtjänsttillstånd får ha med en medresenär som betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresenär skall resa samma sträcka som du själv och om möjligt hjälpa dig till och från fordonet.

Barn

Barn som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa med i fordonet samma sträcka. Åldersgräns och pris för barn är samma som i kollektivtrafikens linjetrafik med buss. Antalet egna barn som får medfölja på resan får inte vara fler än vad som ryms i ett fordon.

Hjälpmedel/Bagage

Hjälpmedel, t.ex. rollator eller rullstol får tas med samt bagage, exempelvis resväskor, handbagage, handelkassar men endast så mycket som kan tas med på en resa med allmänna kommunikationer, det vill säga en väska eller motsvarande i varje hand.

Ansökan görs på blankett eller e-tjänst Ansökan om färdtjänst, som finns längre ner på sidan, eller kan beställas på telefon 0498-26 90 00. När ansökan kommit in tar färdtjänsthandläggare kontakt med dig. Läkarutlåtande för färdtjänst ska bifogas ansökan.

Vem beslutar om färdtjänst?

Färdtjänsthandläggaren beslutar på delegation av tekniska nämnden, Region Gotland, om rätt till färdtjänst föreligger. Beslutet meddelas alltid skriftligt. Vid avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Telefon: 0200-26 06 60

Resor kan dagligen beställas hos beställningscentralen mellan klockan 06.00-20.00. Beställning får även göras mellan klockan 20.00-06.00 om resan skall ske samma kväll/natt.

Du kan själv enkelt boka, avboka och hålla koll på dina färdtjänstresor via app och webbsida (Drip Traveller).

Antalet fordon är begränsat. För att vara säker på att få en önskad tid, beställ i god tid (dock inte tidigare än 14 dagar före resan).

Resorna ska beställas minst en timme före önskad hämtningstid.

Minibuss med ramp för rullstolsburna bör beställas senast kl 17.00 dagen före resan. Möjlighet finns att i undantagsfall boka samma dag men då minskar chansen att det finns ledigt fordon.

För att öka möjligheten till samplanering kan hämtningstiden behöva förskjutas. Resor inom tätort kan senare- eller tidigareläggas med 15 minuter jämfört med den önskade hämtningstiden. Övriga resor kan senare- eller tidigareläggas med 30 minuter jämfört med den önskade hämtningstiden.

Samåkning kan ske och gör att restiden kan förlängas något jämfört med tiden för direktresa.

Kom-ihåg-lista när du beställer resan

  • Personnummer
  • Tid för hämtning, uppge eventuellt bestämd ankomsttid.
  • Meddela alltid om ledsagare, medresenär eller barn medföljer.
  • Om behov av extra hjälp av chaufför finns, uppge detta vid beställningen. Kan gälla ev hämtning i bostaden, bagagehjälp el.dyl.
  • Meddela alltid om rullstol, rollator eller liknande skall tas med.
  • Återresan kan beställas samtidigt.

Resor i annan kommun

Om du har beviljats färdtjänst på Gotland och behöver åka färdtjänst på fastlandet, får du beställa dina resor från vilket taxibolag du vill. Du betalar i bilen och sparar kvittot. Du får sedan ansöka om återbetalning, med avdrag för egenavgiften, antingen via blankett eller e-tjänsten där kvitton ska bifogas. Maxlängd för resa är 90 km. Resor genomförda av bolag som inte har ett giltigt taxitrafiktillstånd ersätts ej.

Anpassad kollektivtrafik och ledsagarservice

Kollektivtrafiken är anpassad för funktionshindrade på alla större orter på fastlandet och i Stockholms län på nästan alla stationer.

Ledsagarservice är gratis och finns på de flesta stationer i landet. För behov av ledsagarservice i Stockholms län, ring Storstockholms Lokaltrafik (SL) på tfn 020-120 20 22. Förbeställningstid minst 2 timmar.

Behöver ni ledsagarservice mellan båtterminalen och tågstationen i Nynäshamn, ring Haninge/Nynäshamns Taxi tfn 08-520 111 11. Förbeställningstid 2 timmar.

Den avgift du själv skall betala till föraren kallas egenavgift och skall betalas i samband med resan. Betalning kan göras med kort, kontant eller reskassa. Inbetalning till reskassa kan göras via e-tjänst nedan.

Det finns möjlighet att månadsvis bli fakturerad sina färdtjänstresor i efterhand. Använd e-tjänsten på den här sidan eller kontakta kollektivtrafikenheten på telefon 0498-26 90 00 om du vill att resorna ska faktureras. Det tillkommer en fakturaavgift på 50 kr varje månad förutom egenavgiften.

Egenavgift för barn och ungdomar

Barn och ungdomar folkbokförda på Gotland är befriade från egenavgift för resor med färdtjänst på landsbygden på Gotland under hela året.

Inköpta kort återlöses inte.

Avgiftsbefrielsen och möjlighet till att köpa terminskort eller Visbykort gäller till och med den 30 juni det år man fyller 20 år

Resor i allmän kollektivtrafik

Den färdtjänstberättigade betalar samma avgift som övriga resenärer.

Medresenär och eller ledsagare får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad mot uppvisande av färdtjänsttillstånd.

Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och i stadstrafiken Visby.

Samtliga resenärer med rollator, rullstol eller barnvagn åker utan avgift.

Färdtjänstberättigade barn och ungdomar reser avgiftsfritt på landsbygden på Gotland under hela året. Avgiftsbefrielsen gäller till och med den 30 juni det år man fyller 20 år. Samma regler gäller som för Bussiga kortet.

Gäller inte Närtrafiken.

Färdtjänsttillståndet är personligt och får aldrig överlåtas eller lånas ut till någon annan. På anmodan av chaufför ska legitimation kunna uppvisas.

Synpunkter på färdtjänsten

Synpunkter och klagomål på färdtjänsten med anledning av din beställning eller färdtjänstresa lämnas till e-post kollektivtrafik@gotland.se eller på telefon 0498-269000 måndag-fredag kl. 07.00–17.00.

För ytterligare information

Kontakta Kollektivtrafikenheten på telefon 0498-26 90 00, knappval 5, helgfria vardagar mellan 07.00-17.00.

Blanketter och e-tjänster

Färdtjänst

Telefontid vardagar: 07.00–17.00

Färdtjänst knappval 5

Telefon beställning av resor: 0200-26 06 60

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024
Dela sidan