Kontakt

Per Wallstedt, fritidsstrateg
0498-26 96 31
per.wallstedt@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elkostnads- och energieffektiviseringsstöd 2022

Ansökningstiden är slut och stöden är fördelade. Stöden kunde sökas av registrerade kulturföreningar, bygdegårdar och idrottsföreningar som själva äger sin fastighet.

Under november 2022 utlystes två stöd till följd av ökade elkostnader. Totalt har nio miljoner kronor betalats ut till beviljade föreningar under december 2022.

  1. Kompensation för ökade elkostnader
    Stödet kunde sökas av registrerade kulturföreningar, bygdegårdar och idrottsföreningar som själva äger sin fastighet. Det inkom över 110 ansökningar med total ansökningssumma på nästan 4,4 miljoner kronor.
  2. Investeringsstöd för energibesparande åtgärder
    Stödet kunde sökas av registrerade bygdegårdar och idrottsföreningar som själva äger sin fastighet. Det inkom nästan 70 ansökningar med total ansökningssumma på nästan 8,7 miljoner kronor.

Här finns en sammanställning över fördelning.

Mer information om stöden

Elkostnadsstöd - kompensation för ökade elkostnader

Stödet kunde sökas av registrerade kulturföreningar, bygdegårdar och idrottsföreningar som själva äger sin fastighet. Stödet fördelades till föreningar som har rörligt avtal eller hade fast avtal förra året men rörligt nu. Föreningar som hade samma bundna elavtal nuvarande år som 2021 kunde inte få stöd. Stödet syftade alltså till att täcka kostnadsökningen, inte eventuell ökad förbrukning. Stödets storlek baserades på faktiska kostnader för 1 september - 31 oktober 2022 samt uppskattad elförbrukning för 1 november 2022 - 30 april 2023. Kostnadsökningen beräknades utifrån en schabloniserad kostnad på 4,50 kr/kWh som togs fram av Vattenfall och stämdes av med GEAB.

Investeringsstöd för energieffektiviserande åtgärder

Stödet kunde sökas av registrerade bygdegårdar och idrottsföreningar som själva äger sin fastighet. Investeringen skulle bidra till energieffektiviserande insatser som gör verksamheten mindre utsatt för förändringar i elpriset. Exempel på investeringar kunde vara byte av elarmaturer och fönster, inköp av energisnåla vitvaror och maskiner eller installation av nya värmesystem och solpaneler. Vidare kunde föreningen ansöka om maximalt 200 000 kronor varav den summan som mest fick utgöra 90 procent av den totala investeringen. Projektet fick inte heller vara påbörjat innan beslut gavs. Investeringen ska redovisas så snart det är genomfört eller senast vecka 45, 2024.

 

Läs mer om det stöd på sammanlagt 15 miljoner kronor som Region Gotland betalade ut under december 2022 till det gotländska föreningslivet.