Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta händer efter ett val

Efter att alla röster har räknats och mandaten fördelats håller det nya regionfullmäktige sitt första sammanträde. Mandatperioden är fyra år och den innevarande perioden omfattar 2022-2026.

Eftersom den nya ordförande i fullmäktige ännu inte är vald så öppnar ålderspresidenten (den äldsta valda) sammanträdet. Under ålderspresidentens ordförandeskap väljs ordföranden, samt 1:e och 2:e vice ordföranden, i regionfullmäktige för den kommande mandatperioden. Dessa utgör fullmäktiges presidium och sedan de valts tillträder de omgående och tar därmed över sammanträdet.

Nästa punkt är att välja en ny regionstyrelse. Först väljer fullmäktige ledamöter och ersättare, därefter ordförande samt 1:e och 2:e vice.

Därefter utses regionråd och oppositionsråd. Slutligen utser regionfullmäktige en valberedning som får i uppdrag att ta fram kandidater till de nya nämnderna.                 

På eftermiddagen samma dag sammanträder den nya regionstyrelsen för första gången.

Utifrån valberedningens förslag utser regionfullmäktige ordförande, ledamöter och ersättare i de övriga nämnderna. Dessa tillträder efter årsskiftet.