Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förbud mot trafik med motordrivet fordon under Almedalsveckan

Regler och anvisningar gällande motorfordonsförbudet under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet är i fokus. Motorfordonsförbudet är en del av detta.

Varför motorfordonsförbud?

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer råder motorfordonsförbud under veckan. Fordon som behöver komma in i området måste söka dispens.

När gäller motorfordonsförbudet?
Motorfordonsförbudet gäller under hela Almedalsveckan. I det inre området i direkt anslutning till Almedalsparken är det helt avstängt för inpassage. I det yttre området kan du söka dispens för att få köra in. Avstängningen gäller från tisdagen 27 juni till lördagen 1 juli.
 • Tisdag 27 juni klockan 12:00-21:00
 • 28 juni - 1 juli klockan 09:00-21:00
Dispens från motorfordonsförbud
Dispens behövs endast under avspärrningstiderna. Övrig tid är området öppet och tillgängligt. Var noga med att kontrollera om dispens är nödvändig för adressen du ska till. Dispens kan sökas för de som har giltigt skäl att köra in i området. Det görs via vår e-tjänst som öppnas i början av maj. Ur miljö- och säkerhetssynpunkt rekommenderar vi att man planera transporter med alternativa medel som vagn, kärra eller cykel. 

Parkering

Det är begränsade parkeringsmöjligheter i Almedalsområdet inför och efter Almedalsveckan. Under Almedalsveckan är det inte tillåtet att parkera i området, stannandeförbud råder i hela området. Undantag görs för personer med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Innan Almedalsveckan

Från och med 19 juni, vecka 25, börjar området närmast hamnen och Almedalen att byggas upp. Stannandeförbud gäller under perioden 19 juni - 2 juli. Det innebär att framkomligheten och parkeringsmöjligheterna är begränsade och på de flesta parkeringsplatser är det inte tillåtet att parkera. Var uppmärksam på skyltningen i området. 

Fordon som parkerats på området i strid mot förbud kommer att få böter och kan också komma att bärgas till uppställningsplats.
 

Ett antal parkeringsplatser kommer att vara tillgängliga vid silon på Holmen, bakom gästhamnen, under vecka 25. Hit flyttas även boendeparkeringar från Kruttornet och yttre hamnen.

Parkeringsplatserna bakom tonsättarcentrum kommer också att vara tillgängliga under vecka 25. 
 
Under förberedelserna inför Almedalsveckan kommer framkomligheten att vara begränsad. Stor aktivitet pågår i området med leveranser av material för uppbyggnad av markplatser under perioden 19 juni - 26 juni. 
Måndagen den 26 juni kommer fordonshinder att ställas upp i och runt om området vilket kan begränsa framkomligheten ytterligare. Leveranser med större fordon bör genomföras innan den 26 juni. 

Under Almedalsveckan

Parkering tillåts inte i Almedalsområdet. 
 
Parkeringsplatser för boendeparkering kommer att utökas vid Polhemslunden (s.k. coop-parkeringen som begränsas av Kung Magnus väg, Jägargatan och Norra Hansegatan)
 
Undantag görs för personer med godkänt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsplatser finns i området bakom Tonsättarhuset vid Skeppsbron. Utanför avspärrat område finns också reserverade platser på Korsgatan samt vid Specksrum.

Efter Almedalsveckan

Under söndag 2 juli påbörjas arbetet med att ta bort trafikavspärrningar och fordonshinder. Arrangörer på markplats kommer också att montera ner sina tält och montrar. Det innebär att framkomligheten kan vara begränsad och vi ber om att man är försiktig eller undviker att köra i området. Stannandeförbudet kvarstår under söndagen i stora delar av området men det kan finnas tillgängliga parkeringsplatser på områden som hunnit återställas. Det är viktigt att kontrollera aktuell skyltning på parkeringsplatserna. 
 
Från måndag den 3 juli kommer de flesta av de ordinarie parkeringsplatserna vara tillgängliga igen.  
 

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer är hela Almedalsområdet samt en del huvudgator avstängda för motortrafik under veckan. Det finns ett antal bemannade bommar in till området.

Avstängningen gäller från tisdagen 27 juni till lördagen 1 juli.

 • Tisdag 27 juni klockan 12:00-21:00
 • 28 juni - 1 juli klockan 09:00-21:00

Området stängs och all motorfordonstrafik kontrolleras för giltig dispens vid infarterna till Almedalsområdet. Området som berörs av avspärrningarna ser du i vår trafikkarta. Det yttre området är markerat i grått.

Till det inre avspärrningsområdet räknas Almedalsparken, Strandvägen, Cramérgatan, Donnersgatan och Tage Cervins gata. 

Det inre området runt Almedalsparken är en säkerhetszon som kommer att vara avstängd för motorfordon mellan 09:00-21:00 onsdag 28 juni - lördag 1 juli. 

I detta område gäller inte dispensen. Området kommer inte att öppnas upp mellan talen. Det inre området ser du markerat i rött i vår trafikkarta.

Dispens från motorfordonsförbud

Dispens kan beviljas för företag och verksamheter som måste genomföra leveranser inom det avstängda området. Exempel på detta kan gälla för:

 • Catering
 • Ljud- och bildteknik
 • Varu-, post- och godsleveranser
 • Fastighetsskötsel av akut karaktär
 • El-service
 • Säkring av tält
 • Riksdagsparti på egen dag
 • Privat personskydd
 • Akut åtgärd som kräver ett fordon

Dispens medges till boende inom det avstängda området som är folkbokförda på adressen.

För att skapa ett tryggt och säkert område för besökare och arrangörer rekommenderar vi att man försöker lösa sina leveranser med alternativa transportmedel som till exempel cykel, vagn eller kärra. 

Undantag

Behörig trafik såsom polis, räddningstjänst och ambulans behöver ingen dispens. Legitimering vid inpassage kan vara nödvändig. 

Förare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder är undantagna krav på dispens.

Dispens kommer inte beviljas för:

 • Busstrafik
 • Taxi
 • Reklamfordon
 • Privata persontransporter
 • Transporter som inte uppfyller kraven för dispens

Vi rekommenderar att man parkerar utanför området och går eller cyklar till området.

Dispens söker du via vår e-tjänst. E-tjänsten kommer att öppnas upp för ansökningar i början av maj. I e-tjänsten behöver du logga in med bank-id och registrera ett antal uppgifter. Vanligt förekommande uppgifter du kan komma att behöva uppge är:

 • Registreringsnummer på det/de fordon som ska köras in
 • Namn, personnummer och telefonnummer på förare
 • Dag och tid för inpassage
 • Beskrivning av ditt ärende

Har du några frågor eller behöver hjälp med att ansöka om dispens är du välkomman att ringa till vår support på 0498-26 93 10 (knappval 4 för trafik) eller maila till trafik.almedalsveckan@gotland.se. Supporten kommer att tillgänglig i samband med att e-tjänsten öppnas. 

Länk till vår e-tjänst hittar du under "Mer information", längst ner på sidan.

Region Gotland har beslutat att den som söker dispens från motortrafikförbudet ska uppge registreringsnummer på fordonet i kombination med fullständigt namn, personnummer och mobiltelefonnummer på samtliga chaufförer av fordonet.

Av säkerhetsskäl krävs en säker identifiering av samtliga förare som ska framföra fordon som erhåller ovan nämnda dispens. Registret med namn och personnummer upprättas av Region Gotland och kommer användas i samarbete med polismyndigheten i förbindelse med Almedalsveckan 2020. Kontaktuppgifterna kan också komma att användas om viktig information behöver förmedlas till de som sökt och/eller fått dispens. Personuppgifter gallras om de inte varit aktiva efter nästkommande års Almedalsvecka.

På ansökan för dispens från motortrafikförbudet finns begäran från Region Gotland att samtycke lämnas enligt ovan nämnda uppgifter i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen. Beslutet är taget i samverkan med polismyndigheten.