Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En undersköterska hjälper en äldre man med ett datorprogram där man cyklar.

DigITal äldreomsorg på Gotland

Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för att brukarna ska få ännu bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa oss när vi blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vår vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att det finns tid för det viktiga mötet med brukarna.  

DigITal äldreomsorg på Gotland är ett projekt finansierat med pengar från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet pågår mellan 2019 och 2021. Det handlar om att kompetensutveckla medarbetare och chefer på särskilda boenden runt om på Gotland.

På varje äldreboende kommer det att finnas digitala koordinatorer som på sikt ska ansvara för att sprida kunskapen på enheten och se till att den förs vidare till nya medarbetare.

När projektet avslutas i november 2021 ska  kunskapen och erfarenheten spridas till andra avdelningar inom socialförvaltningen.

 

 

Aktuellt: Vi hälsar Camilla Lundberg välkommen tillbaka efter sommaren och Camilla Eriksson välkommen som ny samordnare i DigITal äldreomsorg. Projektet drar igång igen tisdag 1:a september då Camilla och Camilla är på plats.

Torsdag 3 september hade vi en föreläsning och mycket uppskattad workshop med Andreas Skog för projektets deltagare. Kan digitaliseringen höja livskvalitén i VERKLIGHETEN för brukarna? Hela dagen var digital och samtliga deltagande boenden kopplade upp sig via Skype med kamera och mikrofon.

Andreas Skog föreläser digitalt

Det blev mycket diskussioner i grupperna och många bra inslag och idéer samlades i padlet, workshopsarbetets plattform.

 

Attendo Regementsgatan

Fältgatan 75

Fältgatan 77

Hattstugan

Hemse äldreboende

Iliansgården

Katthammarsviks äldreboende

Kilåkern

Korttidsenheten

Pjäsen

Roma äldreboende

Solrosens demensboende

Stuxgården

Sudergården

Syréngården

Terranova äldreboende

Tingsbrogården

Åvallegården

Projektägare: Socialdirektör Marica Gardell

Projektledare: Caroline Allard

Styrgrupp: Anna-Lena Gutedal Ekonomichef, Birgitta Johansson Verksamhetsutvecklare SÄBO, Marit Lindgren Avdelningschef SÄBO, Roger Nilsson HR-chef, Kristina Pajuäär Administrativ chef

Arbetsgrupp: Mattias Ahlgren verksamhetsutvecklare Regionstyrelseförvaltningen, Sofia Hellgren verksamhetschef Solrosen, Angelica Käldare administrativ assistent, Helena Larsson enhetschef Syréngården, Gunilla Lidqvist enhetschef Åvallegården, Mia Löfgren enhetschef Tingsbrogården, Camilla Eriksson undersköterska Iliansgården, Camilla Lundberg undersköterska Tingsbrogården, och Joachim Westling enhetschef Fältgatan 77.

Ledning

1. Enhetschefer särskilda boenden ska ha ökat sin digitala kompetens

2. Enhetschefer särskilda boenden ska aktivt uppmuntra digitalisering på arbetsplatsen utifrån de boendes behov

3. Enhetschefer särskilda boenden samt Socialförvaltningens ledningsgrupp ska ha genomgått utbildning i förändringsledning

 

Medarbetare

1. Medarbetare särskilda boenden ska aktivt ta initiativ till digitaliseringsutveckling på arbetsplatsen

2. Medarbetare särskilda boenden ska kunna använda och ta initiativ till vardagsteknik utifrån de boendes behov

3. Vid projektets avslut skall det finnas digitala koordinatorer utsedda på varje boende

 

Horisontella principer

1. Vid projektavslut ska modellen för ökad digital kompetens kunna appliceras till övriga avdelningar inom Socialförvaltningen.

2. Styrgrupp och arbetsgrupp ska utbildas i horisontella principer

ESF

Förändringsteorin

Länk till samtliga digitala koordinatorer kommer så småningom

3S

September

 • Samordnarna är tillbaka på heltid från 1:a september. Mathias Molander har slutat och ersatts av Camilla Eriksson som arbetar på Iliansgården. Välkommen Camilla! Camilla kommer tillsammans med sin samordnarkollega Camilla Lundberg vara synliga på boendena med utbildning i blandannat surfa-lätt.
 • Camilla och Camilla kommer ta kontakt med samtliga digitala koordinatorer för att planera teammöten med dem med syftet att inspirera och peppa alla att komma igång. Mötena kommer ske fysiskt samt möjlighet med digital uppkoppling. Vidare planering kommer.
 • 3 september blir det föreläsning/workshop med Andreas skog för alla projektets deltagare. Helt digitalt!
 • Vi påbörjar också ett projekt med Film på Gotland och Romaskolan i september där eleverna ska få göra filmer, efter önskemål från brukare, som ska visas på äldreboenden.

Maj-Augusti

 • Projektet gick på sparlåga pga coronavirusets framfart.

April 2020

 • Camilla Lundberg och Mathias Molander arbetade heltid som samordnare för de digitala koordinatorer. Camilla och Mathias var ute på flera boenden och hade drop-in för teknikfrågor samt höll i surfa-lätt-kurser för de som behövde.
 • Coronaviruset började sprida sig på Gotland och påverkade projektets aktiviteter.

Mars 2020

 • Utbildningen i nudging som var planerad 12 mars flyttades till hösten (ännu oklart datum) pga coronavirusets utbredning.
 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna gick upp till heltid med uppdraget.
 • Förberedelse för föreläsning/workshop med Andreas Skog genomfördes men aktiviteten flyttas till 3 september pga coronaviruset.

Februari 2020

 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna träffade alla digitala koordinatorer på deras arbetsplatser.
 • Filminspelning där resultatet ska syfta till att boosta medarbetarna och visa på vad som händer i äldreomsorgen. Filmen troligen klar under mars månad.

Januari 2020

 • Föreläsning och workshop med Per Mosseby 28 januari för alla projektdeltagare. Per Mosseby inledde DigITal Äldreomsorgs föreläsningsserie genom att prata om digitaliseringens möjligheter i verkligheten. Till förmiddagspasset hade även andra verksamheter inom Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvården fått en inbjudan. Ca 200 personer deltog under dagen. Radion direktsände en stund och intervjuade föreläsare, projektledare och deltagare i projektet. Läs mer på https://www.gotland.se/105783
 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna och enhetscheferna i arbetsgruppen åkte till MVTe-mässan i KIsta 21-22 januari. MVTe-mässan är en mötesplats för personer som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Det var två dagar med föredrag, workshops och möjligheten att testa det senaste på mässgolvet. Även en av Socialförvaltningens utvecklingsledare åkte med.
 • Fortsatt arbete med externa utvärderare för projektledare och arbetsgrupp.

December 2019

 • Del två av pilotutbildning i att surfa genomfördes på Tingsbrogården, Åvallegården och Solrosen (jan 2020), samt instruktion i att koppla Ipad till smart-TV för samtliga medarbetare på dessa boenden. Uppskattat.
 • Förberedelse av föreläsning med Per Mosseby i januari samt efterföljande workshop.
 • Arbete med extern utvärderare för projektledare och arbetsgrupp

November 2019

 • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen gick den avslutande delen av sin utbildning i förändringsledning
 • Pilotutbildning i att surfa på Tingsbrogården, Åvallegården och Solrosen påbörjades
 • Upphandlingar för föreläsningar under 2020. Vi landade i Per Mosseby för januari 2020 och Andreas Skog för april 2020.

Oktober 2019

 • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen påbörjade sin utbildning i förändringsledning
 • De digitala koordinatorerna hade sin första nätverksträff. 40 personer träffades i S:t Olofssalen på Korpen. Regionens direktör för digitalisering, Anders Granvald, höll en uppskattad inspirationsföreläsning. Frågor som samarbete och uppdragsbeskrivning diskuterades. Förutsättningarna för uppdraget upplevs väldigt olika på enheterna.