Kontakt

Gällande detaljplaner
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 2
E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se

Pågående detaljplaner
Se respektive handläggare i presentationen av detaljplaner under arbete.

Richard Löwenborg Enhetschef

Telefon: 0498269308 
E-post: richard.lowenborg@gotland.se 

Stina Wester
Planbesked
Telefon: 0498-26 91 74
E-post: stina.wester@gotland.se

Anders Rahnberg
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 78
E-post: anders.rahnberg@gotland.se

Lena Beckman
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 97
E-post: lena.beckman@gotland.se


Ansökan om planbesked och handlingar skickas via e-tjänst  via e-post till: registrator-mbn@gotland.se eller till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby.
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplaner

En detaljplan beskriver hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett specifikt område. Detaljplanen talar därför om vad du får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning, och är ett bindande kontrakt mellan Region Gotland, markägare och grannar. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för samma område. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det kan behövas en ny detaljplan om man vill bygga i känsliga miljöer, där flera intressen kolliderar eller om byggande på platsen innebär betydande miljöpåverkan. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Finns det en detaljplan där du vill bygga?

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Ansöka om planbesked 

Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. Med ett planbesked får du ett snabbt och tydligt besked om åtgärden är lämplig utifrån översiktsplanen och allmänna intressen.

Vad behövs för att ta fram en detaljplan? 

I samband med planläggning ska alltid en undersökning om betydande miljöpåverkan göras. För att ta fram en detaljplan krävs också oftast flera olika typer av utredningar. Det kan exempelvis vara:

  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Naturvärdesinventering
  • Hydrologisk och/eller geoteknisk undersökning som bland annat studerar markområdets jord- och grundläggningsförutsättningar och eventuell påverkan på grundvatten
  • Arkeologisk undersökning
  • Vatten- och avloppsutredning
  • Perspektivskiss

För att alla berörda ska garanteras inflytande över nya detaljplaner, hur de utformas och genomförs samråder regionen med planförslaget.