Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delegeringsutbildning

När du arbetar inom socialtjänsten kommer du i kontakt med hälsooch sjukvårdsuppgifter. För att utföra dessa uppgifter behövs en delegering. För att få delegering måste du först genomgå en utbildning av en sjuksköterska/distriktssköterska.

From 2020 sköter ansvarig sjuksköterska delegeringarna till respektive arbetsgrupp.

Enhetschef SOL bokar tid med sin sjuksköterska.

Inför Utbildningen:
Ska du ha läst igenom utbildningsmaterialet
Utbildningskompendium - vad är delegering?
Utbildningskompendium - Läkemedelshantering

samt ha genomgått webbutbildningar enligt
Rutin för delegeringsutbildning

 

Läkemedel
Utbildningen är obligatorisk för att få hantera läkemedel. http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/

Medtag legitimation och utbildningsbevis från webbutbildning

Insulin
Utbildningen fokuserar på kunskap om insulin och att ge insulin. Utbildningen förutsätter att deltagaren tidigare fått utbildning för delegering av läkemedel.
https://www.aldremeddiabetes.se/presentation_html5.html EJ AKTUELL JUST NU

 AKTUELL LÄNK; Utbildning

Medtag legitimation. Sjuksköterska kommer vid delegeringstillfället att göra ett mindre kunskapstest