Kontakt

Föreningsfrågor
E-post: forening@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Malin Sjöstedt
Fritid- och idrottsföreningar
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: malin.sjostedt@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur och fritid – stöd och rutiner under coronapandemin

Här finns information om hur kultur- och fritidsavdelningens verksamheter påverkas av coronaviruset och vilket stöd som finns för verksamheterna.

Coronastöd till verksamheter inom Kultur och Fritid

Särskilda uppdrag till kulturskapare inom alla konstarter 2020

Vi lever i en besynnerlig tid. En tid där vår gestaltningsförmåga och kreativitet kanske är viktigare än någonsin och där konst och kultur behövs för att vi ska kunna hitta nya tankesätt, ifrågasätta normer och finna tröst.

Den 17 november till 1 december utlyser Kulturenheten 30 särskilda uppdrag till professionella kulturskapare skrivna på Gotland. Utlysningen omfattar 30 000 kronor per uppdrag inom alla konstarter. Region Gotland vill genom att utlysa särskilda uppdrag till kulturskapare stärka villkoren för skapande under en extraordinär tid och säkerställa en möjlighet för allmänheten att ta del av resultatet.

Vilka kan söka och när?

Är du professionell kulturskapare på Gotland med en konstnärlig idé? Då kan du beskriva ditt verk eller projekt och ansöka för uppdrag inom bild och form, scenkonst, film, spel, slöjd, konsthantverk, småskalig design, kulturarv, litteratur, poesi, serier eller musik.

I intresseanmälan bifogas CV, kort beskrivning av den sökandes bakgrund samt beskrivning av den sökandes projekt, från idé till genomförande. Vi välkomnar professionella kulturskapare som vänder sig till såväl en barn- eller ungdomspublik som en vuxen publik. Handläggning sker så snart som möjligt efter sista ansökningsdag i samarbete med kulturkonsulenterna med målet att pengarna ska betalas ut innan 31 december.

Villkor

Sökande ska vara professionell kulturskapare mantalsskriven på Gotland och verksam inom bild och form, dans, cirkus, teater, film, spel, slöjd, konsthantverk, småskalig design, litteratur, poesi, serier, kulturarv, ljud, spel eller musik. Sökande ska arbeta med idé- och produktutveckling som på något sätt tar avstamp i vår tid just nu – mitt i pandemin. Uppdragen kommer att gå till kulturskapare som har F-skatt, kan fakturera via faktureringstjänst eller söker som förening.

Kriterier

 • Professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet
 • Regional anknytning – skriven på Gotland
 • Nytänkande

Möjlighet att visa arbete på Gotland

Kulturenheten arbetar för att samtliga verk i form av skisser, texter, musikstycken eller work-in-progress mm ska kunna presenteras dels digitalt, dels inför publik när det är möjligt. Detta möjliggörs genom samarbete med kulturkonsulenter, institutioner och andra intresserade aktörer på Gotland. Det kan även ske på ett kommande kulturting eller liknande.

Redovisning och processbeskrivning

Efter avslutat uppdrag och senast 1 juni ska de som tilldelats uppdrag redovisa sitt arbete. En kortfattad processbeskrivning om det som gjorts under uppdraget ska lämnas in samt bilddokumentation, ljudfil eller fil med rörlig bild eller annan dokumentation. Reproduktionsrätten till det som kulturskaparen producerar förblir kulturskaparens egendom. Region Gotland förbehåller sig dock rätten att, utan ytterligare ersättning till kulturskaparen, reproducera det som kulturskaparen visar från arbetet i Region Gotlands interna och externa kommunikation tom 2022. Efter detta år utgår ersättning i enlighet med gällande avtal för upphovsrätt.

Marknadsföring och press

I eventuell marknadsföring, information och presentationer samt pressträffar/-meddelanden ska det tydligt framgå att arbetet har bedrivits på uppdrag från Region Gotland. Region Gotland logotyp finns att ladda ner på www.gotland.se/grafiskprofil.

Kort information per konstområde

Bild och form – Uppdraget gäller att ta fram en skiss utifrån utlysningens ram. Skisser presenteras i samarbete med konstkonsulenten under 2021 eller när det är möjligt. Riktar sig till konstnärer (inklusive fotografer).

Dans – Uppdraget gäller att arbeta fram en koreografisk idé och work-in-progress utifrån utlysningens ram. Riktar sig till dansare, koreografer och danskonstnärer. Den koreografiska idén presenteras i samarbete med danskonsulenten under 2021 eller när det är möjligt.

Slöjd, konsthantverk och småskalig design – Uppdraget gäller att jobba med produkt- och idéutveckling med en prototyp eller ett work-in-progress. Resultatet presenteras i samarbete med slöjd- och formkonsulenterna och Gotlands museum när det är möjligt.

Film – Uppdraget gäller att jobba med idéutveckling, förproduktion, teknisk förkovran eller tematisk fördjupning i en kommande produktion. Gäller manusförfattare, regissörer, producenter, fotografer. Resultatet, ett work-in-progress, presenteras under 2021 eller när det är möjligt, i samarbete med Film på Gotland.

Teater – Uppdraget gäller att arbeta fram en idé och en work-in progress- utifrån utlysningens ram. Idé och work-in-progress presenteras i samarbete med scenkonstkonsulenten. Gäller dramatiker, regissörer, skådespelare och producenter.

Musik – Uppdraget gäller att komponera och skapa ett eller flera färdiginspelade musikaliska soloverk utifrån utlysningens ram. Musiken ska presenteras genom ett uruppförande och/eller utgivning av fonogram i samarbete med tex scenkonstkonsulenten.

Litteratur – Uppdraget gäller att skriva en novell, essä, ett serieverk eller ett diktverk. Gäller författare, poeter, serieskapare och illustratörer. Texterna kan publiceras på nätet och eventuellt i tidskrift eller läsas under fysiska eller filmade författarträffar på bibliotek eller liknande. Publicering ingår i arvodet men ifall det blir aktuellt med framträdanden tillkommer arvode särskilt för det.

Spel – Uppdraget gäller att utveckla en spelidé och ta fram en prototyp i ett digitalt eller fysiskt utförande. Resultatet presenteras i samarbete med Kulturenheten under 2021.

Kulturarv – Uppdraget gäller att arbeta med förnyelse inom kulturarvsområdet, tex genom samarbete med kreatör, gestaltning av kulturarvsmiljöer eller för att ta fram prototyper av nya produkter eller tjänster kopplade till besöksmål eller arkiv. Resultatet presenteras i samarbete med kulturarvskonsulenten och Gotlands museum.

Intresseanmälan görs via denna länk: https://etjanst.gotland.se/intresseanmalan-kulturskapare

Vid senaste Regionstyrelsemötet, den 22/10, föreslogs Regionfullmäktige att den 16/11 besluta om ett extra stöd till det fria kulturlivet på 1 miljon kronor utifrån tidigare ändrade bidragsregler (RS2020/585). Fokus blir denna gång riktat mot yrkesverksamma inom konstarterna och genom inköp av tjänster, produktioner, konst och konsthantverk. 

___________________________________________________________

Vårens ansökningsperiod för stöd till kulturverksamhet inom ramen för Coronapandemin är avslutad. De som fått beviljade stöd har fått sina stöd utbetalda.

Läs gärna mer här: https://www.gotland.se/107671

 

Region Gotlands stöd till verksamhet inom fritidssektorn inom ramen för coronapandemin, sökomgång två.

I och med det uppkomna läget med coronapandemin och allt som den medför har regionstyrelsen vid sammanträdet den 22 oktober beslutat att avsätta ytterligare 1 miljon kronor utöver det som söktes och delades ut tidigare i år för att möta delar av den problematiken som uppstår hos föreningar och dess verksamhet. Nu inleds omgång två av stödet. Den totala söksumman är 1 miljon kronor.

1. Vad kan du söka och vem kan söka?

Det föreningen kommer kunna söka för inom fritidsstödet är intäktsbortfall för föreningens verksamhet på grund av coronapandemin. Det vill säga intäkter som föreningen vanligtvis har men som i år har uteblivit på grund av rådande läge. Föreningen gör det via en e-tjänst som du hittar på Region Gotlands Självservice eller direkt på den här länken: https://etjanst.gotland.se/fritidcoronastod

För att kunna söka stödet behöver föreningen vara ansluten till Region Gotlands föreningsregister samt ha verksamhet inom fritidssektorn på Gotland.

Notera att detta stödet inte riktar sig mot samlingslokaler/bygdegårdar.

2. När kan du söka?

Perioden för evenemang och verksamhet som är sökbara för intäktsbortfall är  1 oktober 2020 till och med 31 december 2020. Ansökningstiden är 17 november till 2 december.

3. När kommer beslutet och när betalas stödet ut?

De som blir beviljade stöd får det utbetalt innan årsskiftet Beredning sker i sedvanlig ordning inom avdelning samt i samverkan med RF Sisu Gotland.

4. Kriterier och principer för stödet

Kriterierna blir desamma som i våras, det vill säga följande: Stödet för intäktsbortfall är ett brett stöd där föreningarna kan komma in med ansökningar angående alla intäktsbortfall som har drabbat föreningarna på grund av coronapandemin. Finns det uteblivna kostnader kopplade till det sökta intäktsbortfallet ska dessa redovisas och räknas av, det är nettointäktsbortfallet som söks.

Vi kommer att ha en bred tolkning i frågan, men vi kommer att luta oss mot samma kriterier och avgränsande principer som RF i sin fördelning, vilka, anpassade till lokala förutsättningar, ser kortfattat ut så här:

 • Gemensamt ansvarstagande för idrottsrörelsen som helhet ska genomsyra fördelningen av medlen. Det är angeläget att alla idrotter (förbund och föreningar) känner solidaritet med varandra och inser att full kompensation inte är möjligt.
 • Det övergripande syftet med stödet är förbund och föreningars fortsatta överlevnad. Utgångspunkten i det ekonomiska stödet måste vara att i så stor utsträckning som möjligt undvika konkurs för förbund och föreningar.
 • Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är prioriterat. I första hand handlar resurserna om att säkerställa att kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar säkras först.

Avgränsande principer

 • Föreningen eller förbundet ska vara anslutet till Region Gotlands föreningsregister och verksamma inom fritidssidan på Gotland.
   
 • Stödpaketet gäller i första hand ekonomiska konsekvenser för evenemang och verksamhet från och med den 1 oktober till den 31 december.
   
 • Vid kommunalt eller regionalt stöd för verksamhet eller evenemang ska detta avräknas från det statliga stödet.
   
 • Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska kostnader kopplat till verksamhet och evenemang. Det är kostnader som inte kunnat undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemanget /verksamheten har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
   
 • För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik kan kompensation utgå för uteblivna intäkter. Ger möjlighet att kompensera förbund och föreningar som tappat intäkter som inte kan fås igen. Exempelvis när verksamhet eller evenemang helt ställts in och att det skulle generera publik-/deltagarintäkter.
   
 • Ju högre belopp som ansökan om ekonomisk kompensation är på, desto större krav på verifiering och redovisning till Region Gotland.
   
 • Nivån på kompensation ska relateras till förbundets eller föreningens omsättning.
   
 • Ansökande förbund och föreningar ska redovisa minskade kostnader för hela verksamheten på grund av coronaviruset.
   
 • Ersättning för lön eller arvode utgår ej utan hänvisas till ordinarie stödsystem och andra krispaket från regeringen.
   
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal på grund av utebliven aktivering kompenseras ej.

 

 


Här har vi samlat vad som gäller för varje verksamhet:

Med anledning av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten inför på Gotland från och med den 12/11-20 påverkas föreningslivet. 

 

De skärpta allmänna råden innebär bland annat att vi inte ska besöka inomhusmiljöer där många människor samlas och där det kan finnas risk för trängsel. Det kommer att påverka flera av regionens verksamheter som bibliotek, badhus och idrottsanläggningar som omgående kommer att begränsa eller delvis ändra sina öppettider för att fortsatt upprätthålla servicen men minska den fysiska kontakten och smittrisken.

I linje med det har avdelningen beslutat att följande begränsningar gäller inom våra verksamheter från och med 12/11-20:

För barn, ungdomar (födda 2005 eller senare) och elit hålls idrottshallar öppna, all annan idrott bör pausas. Ombyte måste ske hemma då omklädningsrummen stänger. Bokningen hjälper till med att avboka de tider som bokats för grupper utöver detta, kontaktadress: bokning@gotland.se.
 
 

Träna utomhus

På Gotland finns goda möjligheter att röra på sig utomhus.
Läs mer om:

Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Håll avstånd till varandra
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Äldre över 70 år bör begränsa sina nära kontakter med andra och stanna hem.

Årshandlingar, aktivitetsstöd och resestöd

I och med det rådande läget på grund av Coronapandemin har Region Gotland vid senaste Region fullmäktiges möte den 24 mars tagit beslut kring hanteringen av aktivitetsstöd, resestöd samt årshandlingar.

Eftersom Folkhälsomyndigheten råder att inte hålla årsmöten och liknande, blev beslutet att möjlighet ges till uppskov med att lämna in sina årshandlingar. Tidigare regelverket gjorde gällande att årshandlingar skulle in innan utbetalning kunde ske, men nu kommer vi se till att stöden betalas ut ändå. Årshandlingar skickas in när möjlighet har givits att hålla möten. Notera dock att vi fortfarande behöver era årshandlingar på samma sätt som tidigare, uppskovet gäller till 2020-11-30.

Ingen avbokningsavgift för lokaler

Region Gotland tar bort avbokningsavgiften när idrottsföreningar ställer in planerade tränings-, match- eller cuptillfällen på grund av Covid-19. Beslutet gäller tills vidare.

 

Observera att läget kan förändras med kort varsel både när det gäller öppettider och rekommendationer. 

Simhallar (Hemsebadet och Solbergabadet) 

Simhallarna håller stängt för allmänheten men möjliggör för att skolsimning kan fortgå som planerat om skolan så önskar. Verksamhetens egna pedagogiska verksamhet och vattengymnastik pausas. 
 
Vi håller öppet för föreningslivet så att verksamhet för barn och ungdomar under 15 år kan bedrivas, allt i enlighet med FHMs riktlinjer.  

Region Gotlands idrottsanläggningar

Simhallar (Hemsebadet och Solbergabadet)

Simhallarna håller stängt för allmänheten men möjliggör för att skolsimning kan fortgå som planerat om skolan så önskar. Verksamhetens egna pedagogiska verksamhet och vattengymnastik pausas. Vi håller öppet för föreningslivet så att verksamhet för barn och ungdomar under 15 år kan bedrivas, allt i enlighet med FHMs riktlinjer.

Ishall

Vi håller öppet för föreningslivet så att verksamhet för barn och ungdomar under 15 år kan bedrivas, allt i enlighet med FHMs riktlinjer. Det innebär att vi stänger för allmänhetens åkning.

Idrottshallarna

Vi håller öppet för föreningslivet så att verksamhet för barn och ungdomar under 15 år kan bedrivas, allt i enlighet med FHMs riktlinjer.

Vi ser att det är viktigt att fortsatt hålla biblioteken öppna. Utifrån de nya lokala restriktionerna ser vi att vi behöver begränsa antalet besökare att det går att hålla avstånd i våra bibliotek.
 
Distriktsbiblioteken och mobilverksamhet
Våra låntagare är välkomna att låna men därefter ber vi dem lämna lokalen. Skyltar sätts upp vid ingång och information om detta läggs ut på hemsidor. Vi kommer under dessa restriktioner inte att ha några sittplatser tillgängliga, vi stänger av allmänna datorerna och kopiatorer. Endast service utlån och återlämning ska ske via lån i bokinkast.
 
 
 • Bokbussen kör sina turer till skolor, förskolor med sina packade bokpåsar som vanligt likaså Boken kommer.
 • Boken kommer fortsätta sin verksamhet som idag dvs kör ut bokkassar till anmälda användare.
 • Skolbiblioteken Gråbo och Fårösund fortsätter hålla öppet mot skolan men vi begränsar antalet elever till ca 5 elever åt gången. 
 • Meröppet hålls öppet som vanligt och vi uppmanar våra besökare till att hålla avstånd genom tidigare uppsatta skyltar. 
Almedalsbiblioteket
Vid vårt huvudbibliotek pågår just nu ett byte av matta på samtliga plan vilket föranleder att biblioteket kommer hålla stängt för allmänheten tills detta är genomfört det vill säga till och med 30 november.
 
Biblioteket kommer ha viss bibehållen service för studenter på Campus Gotland i form av tillträde till plan 3 enl ord öppettider. Studenter kommer from 13 nov med hjälp av sina passerkort ha access till biblioteket. Information till studenter sker via Campus Gotland.
 
Biblioteket kommer erbjuda följande tjänster under stängningen:
Vi kan erbjuda ”Gott & Blandat” i litterär form. Du mailar in vilken kategori av påse du önskar, anger ditt lånekortsnummer och hämtar din önskade påse på avtalad tid. Varje påse innehåller 5-10 böcker/filmer/spel utifrån valt tema. Lånetid varierar (se kvitto i påsen). Lämna tillbaka i inkastet på baksidan av biblioteket. Kom ihåg att hålla avstånd. Ett bra sätt att få böcker som du kanske själv inte skulle hitta eller låna. 
 • Barnbokspåse (Små, mellan, större barn)
 • Filmpåse (DVD)
 • Lyrikpåse
 • Feel-good-påse
 • Deckarpåse
 • Fantastikpåse
 • Sällskapsspelspåse
 • Ljudbokspåse
 • Talbokspåse
 • TV-spelspåse (PSP3, PSP2, PSP4, Xbox, Xboxone, Nintendo swich, Wii)
 • Julpåse
 • Biografipåse
 • Kokbokspåse
 • Hantverkspåse
 • Take-away-pyssel (erbjuds i begränsad omfattning på vissa tider, se instagram @bibliotekenpagotland)
 • Musikpåse (CD-skivor)
 • Gotlandicapåse
 
Fråga biblioteken på Gotland, ring 0498-29 90 00 alternativt
mejla info.almedalsbiblioteket@gotland.se
om man vill beställa bokpåsar (se nedan alternativ), få boktips, ha referenssamtal via telefon, omlån mm.
 
- Vill du ha ett längre möte med en bibliotekarie (gäller även studenter på Campus Gotland) kan detta ske digitalt? Skriv digitalt möte i ärenderaden på mejl info.almedalsbiblioteket@gotland.se
och föreslå några tider som passar dig, vad ärendet rör sig om samt om vi kan nå dig på något telefonnummer. 
 
- Du kan i vanlig ordning reservera böcker via vår söktjänst på hemsidan, när du fått bekräftelse via mejl, kontaktar du oss (0498-29 90 00) och bestämmer när du vill hämta din reservationspåse. Detta gäller även för kurslitteratur.
 
- Studenter använder med fördel den digitala tjänsten ”fråga biblioteket” via Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida.
 
- Låna e-bok via bibliotekskatalogen (www. almedalsbiblioteket.se) och Biblioappen. Du kan låna max 3 böcker/vecka/låntagare.
 

Region Gotlands stöd till kulturverksamhet

Region Gotland har infört särskilda temporära villkor och bidragsformer för de verksamheter som drabbas hårdast av coronapandemi och har under året tillgängliggjort 2 x 1 miljoner kronor i olika stöd och uppdrag. Utförlig aktuell information finner du under fliken "Coronastöd till verksamheter inom Kultur" ovan.

Statliga stöd och insatser

1. Regeringen har fördelat olika statliga stöd

Genom Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden har statliga stöd fördelats i flera omgångar. Du hittar respektive myndigheters stöd här:

2. Regeringens krispaket för svenska små och medelstora företag

Samlad information finns även på myndigheternas gemensamma webbplats verksamt.se

Gemensamma rekommendationer för Kultur och Fritid

Region Gotland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Uppstår det problem att bemanna verksamheterna anpassas öppethållande i samråd mellan huvudman och de som utför verksamheten. Går det inte alls att bemanna och behovet av verksamheten försvinner tas beslut om tillfällig stängning.

De som hyr in sig i Region Gotlands lokaler för kultur och fritidsverksamhet ska med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens anvisningar bedöma om de kan genomföra verksamheten eller inte. Till exempel är det föreningarna själva som beslutar om de ska träna eller inte.

De ordinarie verksamheterna i bibliotek, museer och liknande utgör inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Verksamheterna behöver därför inte stängas på grund av förbudet på max 8 personer. Alla verksamheter som inte omfattas av beslut från regering eller rekommendationer om stängning från Folkhälsomyndigheten har öppet.

De som har stängt har stängt på grund av personalbrist eller brist på besökare.

 

Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Verksamheter

 • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.
 • Sätta upp informationsblad.

Idrottsverksamheter

 •  Se till att närkontakt mellan utövare undviks.
 • Skjut upp matcher och tävlingar.
 • Undvik trängsel genom att exempelvis begränsa antalet åskådare.
 • Hålla aktiviteterna utomhus i den mån det är möjligt.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövandet.

Personligt ansvar

 • Var noggrann med handhygien – tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.
 • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats