Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biogas – lokalproducerat drivmedel

Lokalproducerad biogas finns att tanka som fordonsgas på fyra platser på Gotland. Det finns cirka 800 gasfordon registrerade på Gotland, av dessa är omkring 500 privatbilar. När du reser med kollektivtrafiken på Gotand, är chansen stor att du reser i en biogasbuss. Biogas ersätter även eldningsolja på Arlas mejeri i Visby och fler livsmedelsindustrier använder biogas. 

Tanka miljö- och klimatsmart

  • Biogas tillhör de allra bästa bränslena för bilar, bussar och lastbilar som går att tillverka idag, ur miljö-, resurs-och klimatsynpunkt. På Gotland är möjligheterna mycket goda för att producera biogas.
  • Biogas ger slutna kretslopp både för lantbruket och i kommunal avfalls-  och avloppshantering.
  • Biogas är ett rent bränsle som passar särskilt bra i tätorter, den ger varken utsläpp av partiklar eller sura avgaser.  
  • Hushållsavfall som rötas ger både biogas och växtnäring.  
  • Biogas produceras lokalt. Det minskar behovet av långa transporter. Biogas minskar oljeberoendet och därmed också risken för oljekatastrofer i raffinaderier eller havererade tankbåtar. 
  • Rötningen minskar volymen på gödsel som ska spridas ut på åkern, samtidigt som näringen i gödseln blir lättare för växterna att få tag på.  
  • Rötningen minskar lukten på gödseln och minskar växtnäringsläckaget - bra både för människor, mark och vatten.  
  • På Gotland finns fyra tankställen för biogas. En biogasmack finns intill OK-macken på Färjeleden i Visby, en finns på Österby vid Lundbygatans norra utfart och en tredje biogasmack finns på Sudret i Alva söder om Hemse. På norra Gotland finns biogasmacken i Lärbro. 

Fordon utan fossila bränslen

Många gotlänningar funderar på bilbyte, redan har flera hundra gotlänningar tänkt miljövänligt och skaffat biogasbil. Hos Region Gotland är hälften av personbilarna gasbilar och att köra på biogas är dessutom ett krav på olika transporter som regionen upphandlar. Kollektivtrafiken, taxi som kör färdtjänst, sjukresor och en del skolskjutsar, och företag som kör sopbilar har därför också fordon som körs på biogas. Det finns förutsättningar för att producera betydligt mer  biogas på Gotland än vad som används idag, i takt med att efterfrågan ökar. 

Samarbeten

Biogas på Gotland kom till tack vare engagerade personer och samarbete mellan många parter. Region Gotland startade en lokal efterfrågan genom att i upphandling av kollektivtrafik kräva att från år 2010 skulle stadstrafikens bussar köras på biogas. Bolaget som vann den upphandlingen investerade i fyra biogasbussar. Det var starten för att Biogas Gotland AB år 2010 kunde investera i en anläggning som uppgraderar biogas till fordonsgas och öppna sin första biogasmack. Senare var även Arlas beslut att ställa om från olja till biogas i Visby en av förutsättningarna för tillkomsten av BroGas anläggning där det produceras biogas. Från sommaren 2020 gäller en ny avtalsperiod för driften av kollektivtrafik. Andelen biogas ökat betydligt, då kravet nu är att minst 70 % av alla fordonen är biogasbussar. 

Blå biogasbuss vid övergångsställe.

Insamlat hushållsavfall blir biogas

Biogasen till biogastankstället vid Lundbygatan i Visby produceras av gödsel och rötbart avfall från lantbruk, hushåll och livsmedelsindustri hos BroGas AB i Bro, 8 km norr om Visby.

Urbaser AB samlar in hushållsavfall över hela ön, på uppdrag av regionen. Flertalet av deras sopbilar körs på biogas. RagnSells, företaget som behandlar hushållsavfall åt Region Gotland, gör en slurry av kompost-avfallet och levererar den till BroGas. Biogasen som produceras i Bro går via pipeline både till Arlas mejeri vid Lundbygatan och till Biogas Gotlands uppgraderingsanläggning som ligger intill tankstället. Där tankar även biogasbussarna i kollektivtrafiken. Både tunga fordon och personbilar kan snabbtanka vid alla fyra tankställena.

Avloppsslam blir också biogas

Intill tankstället vid Färjeleden finns Biogas Gotlands andra uppgraderingsanläggning. Den tar hand om överskott av biogas från regionens reningsverk på andra sidan gatan. Det är främst denna biogas som finns att tanka vid Färjeleden och på tankstället i Alva söder om Hemse. 

Utveckling genom avtal och politiska beslut  

Region Gotland har haft ett internt projekt för biogassamordning för att följa upp och genomföra den politiskt beslutade biogasstrategin, följa upp biogasavtalet och för att systematiskt ställa om egna fordon samt beställa biogasdrift i upphandlade transporter. Biogasstrategin har en målbild som sträcker sig till år 2030, handlingsplanens beslutade aktiviteter ska genomföras till år 2020,  till nästa år  finns avsikten att strategin ska uppdateras och sedan infogas i ett nytt samlat styrdokument för miljö, klimat och energi. 


Läs mer om biogas och hur det fungerar som fordonsbränsle via länkarna nedan.