Kontakt

Sara Bergman
Strateg social hållbarhet
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: sara.bergman01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Person som sitter och ser på en solnedgång.

Lägesbild - psykisk ohälsa på Gotland

Sedan starten av coronapandemin i mars 2020 är det viktigt att följa utvecklingen kring den psykiska ohälsan och behovet av olika stödinsatser. Nedan hittar du information om vad olika verksamheter på Gotland beskriver gällande aktuella behov. Här kan du även ta del av en övergripande lägesbild kring psykisk ohälsa på Gotland, baserad på den senaste tillgängliga statistiken från 2019.   

Läs mer om psykisk hälsa och kontaktvägar för den som mår dåligt psykiskt. 

Läs mer om förebyggande av suicid 

 

Psykisk ohälsa under coronapandemin

Här beskrivs utvecklingen av behov av stöd på Gotland relaterat till psykisk ohälsa under den period som coronapandemin pågått. En analys av orsakssamband med corona har inte gjorts. Uppgifterna uppdateras månadsvis.

 • Ingen ökad efterfrågan av besök på grund av psykisk ohälsa kan ses inom vuxenpsykiatrin, första linjens vård för barn och unga eller inom barn- och ungdomspsykiatrin. 
 • Inom primärvården noteras att den psykiska ohälsan ökar och att fler äldre känner sig ensamma och isolerade.
 • Ökat antal personer som söker samtalsstöd från Svenska Kyrkan.
 • Ökat behov av stöd från barn- och elevhälsan till gymnasieelever.
 • Hög efterfrågan på neuropsykiatrisk utredning.
 • Efter en tillfällig nedgång på efterfrågan till MiniMaria, som ger stöd till unga vid missbruks- och beroendeproblematik, har besöken ökat något.

 • Ingen ökning av antal suicid (självmord).

Övergripande bild av psykisk ohälsa på Gotland

 • 17 procent av kvinnorna och 11 procent av männen har nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket är i nivå med resten av landet.
 • 17 procent av kvinnorna och 9 procent av männen upplever stress. Bland kvinnor har andelen som upplever stress ökat de senaste åren både på Gotland och nationellt.
 • Under de senaste åren har polis och ambulans sett ökat antal ärenden som gäller psykisk ohälsa.
 • Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat på Gotland, både bland kvinnor och bland män. Det är framförallt på grund av ångest, oro och stress.
 • Det är vanligare på Gotland att personer har registrerad diagnos för psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, inklusive demens och beroendesjukdomar, jämfört med resten av landet.
 • På Gotland sker i medeltal 11 suicid (självmord) per år. Det är något vanligare på Gotland än medeltalet i riket. Gotland ligger på plats 107 av 290 kommuner utifrån vilka som har högst suicidtal. Medeltalet för suicid bland unga upp till 24 år är 1 per år, på Gotland.
 • På Gotland vårdas i medeltal 60 personer per år på sjukhus efter suicidförsök, med en ökning senaste 10 åren.