Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration hålla avstånd vid besök

Råd inför ditt besök på särskilt boende eller vårdavdelning på Visby lasarett

Från och med den 1 oktober är det återigen tillåtet att besöka särskilda boenden och vårdavdelningar på Visby lasarett.
Sedan den 1 oktober 2020 är besök på särskilda boenden tillåtet.
Vi behöver alla ta ansvar för att förhindra smittspridning. Du som ska göra ett besök uppmanas att följa rekommendationerna på respektive boende.

Detta är viktigt att tänka på när du hälsar på din anhörige/närstående på ett äldreboende eller gruppboende enligt LSS:

 • Stanna hemma om du har luftvägssymtom, även mycket lindriga.
 • Kom inte på besök om du nyligen (senaste två veckorna) haft kontakt med någon som har testats positiv för covid-19.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit före besöket.
 • Håll om möjligt 1-2 meters avstånd till din anhörige.
 • Besök ska företrädelsevis ske i din närståendes lägenhet och inte i allmänna utrymmen. Detta för att undvika trängsel.
 • Använd gärna visir alternativt munskydd när du hälsar på och är nära din anhörige (mer information kring detta kommer att finnas på boendet).
 • Följ rekommendationerna på respektive boende.
Sedan den 1 oktober 2020 är besök på vårdavdelningar tillåtet.
För att minska risken för smittspridning under pågående pandemi med covid-19 är möjligheten till besök av anhöriga i samband med vård på Visby lasarett begränsad. 
Du som ska göra ett besök uppmanas att följa rekommendationerna på respektive avdelning.

Detta är viktigt att tänka på när du hälsar på din anhörige/närstående på en vårdavdelning:

 • Om din anhörige förväntas ha en kort vårdtid – stäm av per telefon och ses hemma istället.
 • En patient i livets slutskede har alltid rätt till besök.
 • Besök på vårdavdelningar är endast tillåtet för besökare som inte har symptom som kan vara covid-19.
 • Besökare ska lämna sina ytterkläder i sjukhusets entré. 
 • Undvik att besöka vårdavdelningen om du de senaste två veckorna har träffat någon som har testats positivt för covid-19.
 • Avdelningarnas besökstid är begränsad till kl. 17-19, eftersom det då är mindre rörelse i korridorerna. Önskemål om andra besökstider sker i överenskommelse med avdelningspersonalen.
 • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången. 
 • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna.
 • Besökare uppmanas att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt använda handsprit vid ankomst till vårdavdelningen. 
 • Besökare uppmanas att hålla avstånd på 1-2 m till sin anhörige. Om det bedöms lämpligt att använda munskydd eller visir under besöket tillhandahålls det av vårdavdelningen. 
 • Om den förväntade vårdtiden är kort uppmanas till besök i hemmet efter utskrivning.
 • Följ rekommendationerna på respektive vårdavdelning.