Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök
Verksamhetsledare BarnSam
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

BarnSam - samverkan kring barn och unga 0–24 år

Medarbetare i tre av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser respektive verksamhet de frågor som uppkommer på egen hand, men det finns frågor och situationer där flera verksamheter behöver hjälpas åt för att det ska bli bra. Ibland behöver frågor samordnas även på ledningsnivå.

Barn och unga i behov av särskilt eller sammansatt stöd är inte någon enhetlig grupp. Det kan vara barn och unga med psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller barn och unga som lever i social utsatthet. Det kan också vara barn och unga med sviktande stöd från sina vårdnadshavare.

BarnSams struktur

För att möjliggöra samverkan och förvaltningsövergripande samarbete finns samverkansstrukturen BarnSam (som är en del av Regional samverkan och stödstruktur, RSS). BarnSam leds på en strategisk nivå som innefattar berörda förvaltningschefer, regiondirektör, enhetschef för kvalitet och utveckling, enhetschef för social hållbarhet och verksamhetsledare för BarnSam. Barnnätverket är BarnSams operativa del och består av chefer närmare verksamheterna. Barnnätverket möts en gång i månaden samt i aktuella arbetsgrupper kring specifika utvecklingsområden, arbetsgrupperna leds av verksamhetsledaren.

Verksamhetsledare

För BarnSam finns en verksamhetsledare. Verksamhetsledaren ska vara dialogpartner och länk mellan nationell, regional och lokal nivå så att initiativ fångas från såväl verksamheter som nationella institutioner.
 

Verksamhetsledaren är anställd av regionstyrelseförvaltningen och har i uppgift att:

  • omvärldsspana
  • ta fram kunskapsunderlag till politiker och andra beslutsfattare
  • implementera och följa upp beslut
  • fånga upp behov av samverkan/utveckling
  • leda förbättringsarbeten där verksamheter från två eller flera förvaltningar ingår
  • hålla i och arrangera förvaltningsövergripande utbildningar
  • bidra till att regionens resurser nyttjas på mest effektiva vis

Vilka utvecklingsområden verksamhetsledaren ska fokusera på beslutas av styrgruppen för RSS och fastställs i årlig verksamhetsplan.

Illustration par