Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök
Verksamhetsledare BarnSam
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkansforum barn och unga 0–24 år

Medarbetare i tre av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser respektive verksamhet de frågor som uppkommer på egen hand, men det finns frågor och situationer där flera verksamheter behöver hjälpas åt för att det ska bli bra. Ibland behöver frågor samordnas även på ledningsnivå.

Barn och unga i behov av särskilt eller sammansatt stöd är inte någon enhetlig grupp. Det kan vara barn och unga med psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller barn och unga som lever i social utsatthet. Det kan också vara barn och unga med sviktande stöd från sina vårdnadshavare.

Struktur för samverkan

För att möjliggöra samverkan och förvaltningsövergripande samarbete finns samverkansforum barn och unga som är en del av Region Gotlands samverkansstruktur. Arbetet för barn och unga leds på en strategisk nivå av Samverkansledning. Samverkansforum barn och unga är en operativa del i samverkansstrukturen och består av chefer närmare verksamheterna. Till Samverkansforum bildas arbetsgrupper utifrån aktuella uppdrag. 

Samverkansledare

I samverkansstrukturen finns en samverkansledare som leder samverkansforum, arbetsgrupper och är länk till  samverkansledning. Dessutom har samverkansledaren ett uppdrag att vara dialogpartner och länk mellan nationell, regional och lokal nivå så att initiativ fångas från såväl verksamheter som nationella institutioner.
 

 

Illustration par