Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Asylsökande

Asylsökande är en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd (asyl), men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för personer som söker asyl i Sverige. Migrationsverket har för närvarande inget permanent kontor och inte heller några tillfälliga asylboenden på Gotland. 

Frågor och svar

Migrationsverket erbjuder boende till personer som har sökt asyl och som väntar på beslut, så kallat asylboende. Den asylsökande kan också välja att ordna sitt boende själv, till exempel hos vänner eller släktingar.
 

Information om olika sorters asylboenden på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.  

Region Gotland har inte möjlighet att påverka var tillfälliga asylboenden för familjer och ensamstående öppnas. Migrationsverket ansvarar för hela anskaffningsprocessen, antingen via upphandling eller direktupphandling. 
 
Även om det kommer färre asylsökande till Sverige just nu har Migrationsverket fortfarande stora behov av tillfälliga asylboendeplatser. Det kan medföra att även Gotland kan komma att ta emot fler asylsökande.
 
 

Asylmottagandet ger kostnader i Region Gotlands olika verksamheter. Regionen får statliga ersättningar för kostnader för asylsökande. Till exempel har regionen rätt att få ersättning för hälsoundersökningar, barn i förskola och skola och kostnadskrävande vård.

En del av kostnaderna ersätts med fasta schabloner och en del kostnader får regionen ansöka om ersättning för hos Migrationsverket. En särskild ekonomiadministration i Region Gotland ser till att det finns effektiva rutiner för att kartlägga kostnader och söka ersättningar hos Migrationsverket.

Information om statliga ersättningar på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Asylsökande under 18 år har rätt till samma hälso- och sjukvård samt tandvård som övriga barn som bor i Sverige.

Asylsökande vuxna (äldre än 18 år) har rätt till akut hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan vänta.

Information om hälso- och sjukvård samt tandvård.

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget, i det här fallet Region Gotland. Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är förberedd för att kunna genomföra hälsoundersökningar. Hälsoundersökning är en av de saker som Region Gotland får ersättning från staten för.

Barn och ungdomar som sökt asyl har samma rättigheter som andra barn och ungdomar i Sverige till skola, gymnasieutbildning och modersmålsträning/-undervisning. Asylsökande barn omfattas inte av skolplikten.

Det finns en samordnad mottagningsfunktion kallad Lotsen i Region Gotland som arbetar med att förbereda, skriva in och skolplacera barn och ungdomar.

Som asylsökande kan man inte ansöka om en ordinarie förskoleplats på heltid utan det krävs att man fått ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd eller ett arbets- och uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Information om skola och utbildning.

Asylsökande kan söka om ekonomiskt stöd hos Migrationsverket, så kallad dagsersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om personen bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.


En ensam, vuxen asylsökande som bor på ett asylboende där mat inte ingår får som mest 71 kronor per dag i dagsersättning av Migrationsverket. Det ska räcka till bland annat mat, kläder, sjuk- och tandvård, hygienartiklar, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.

Information om dagsersättning på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket för statistik över vilka länder som personerna som söker asyl i Sverige kommer från. 

Statistik om mottagandet finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.  

Asylsökande har i vissa fall rätt att arbeta. För att ha rätt att arbeta måste personen ha fått ett bevis om att han eller hon är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Information om att arbeta under asyltiden finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

EU:s massflyktsdirektiv har aktiverats i mars 2022 och det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Mer om massflyktingdirektivet

 

Migrationsverket för statistik över hur många som söker asyl och hur många som beviljas uppehållstillstånd. 

Statistiken över mottagandet finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Region Gotland har samlat information för dig som vill hjälpa personer som är nya i Sverige och på Gotland. Du kan till exempel bli god man åt ett ensamkommande barn eller engagera dig i någon frivilligorganisation.

Information om hur du kan bidra i mottagandet.