Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
tf. ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i april månad.

Regionfullmäktige bjuder då normalt in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Du kan ladda ner hela årsredovisningen via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

 

Årsredovisning 2020

Efter ett händelserikt år slutar årets resultat på 155 miljoner kronor. Den pågående pandemin har påverkat både verksamhet och ekonomi mycket. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin. Årets redovisade resultat uppnår målet som anger att årets resultat ska uppgå till minst 1 % av nettokostnaderna. Budgeten har reviderats vid ett flertal tillfällen under året på grund av pandemin och till följd av extra statsbidrag. Även budgeterat resultat klarar målnivån på 2 %.

Inför 2020 sattes nya mål av regionfullmäktige och i årsredovisningen kan vi läsa om måluppfyllelsen för regionfullmäktiges 18 mål. Målen sätts i två perspektiv, samhälle och verksamhet. Verksamhetsmålen är särskilt betydelsefulla för god ekonomisk hushållning och handlar bland annat om att det ska vara lätt att komma i kontakt med regionen, att tjänsterna ska utvecklas genom medskapande och respektfullt bemötande samt att hög kvalitet och effektiva processer ska säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering och innovation. Verksamhetsmålen handlar även om att regionens ska präglas av en tillitsbaserad kultur, ha god kompetensförsörjning och vara en hälsofrämjande organisation med aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Pandemin har påverkat Region Gotlands verksamheter och så även arbetet för god ekonomisk hushållning. Flera planerade aktiviteter och insatser har pausats och andra har tagit vid. Glädjande är de resultat som visar att Gotlands kommunala skolor,  inom flera områden, har bättre resultat än riket, att nöjdheten hos brukarna är hög och att förtroendet för hälso- och sjukvården på Gotland har ökat. Det finns dock mer att göra. Arbetet behöver fortsätta för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap. Regionens långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans över organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa utvecklingsarbetet. Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat behov av regionens tjänster och arbetet för att bibehålla en god ekonomi kommer att utmanas.

 

Årsredovisningar