Sök

Socialnämndens beslut i korthet

Torsdagen den 8 februari sammanträdde socialnämnden. Bland annat fattades följande beslut:

Bokslut 2023

Socialnämnden godkände bokslutet där resultatet för år 2023 blev ett överskott mot budget med 5,6 miljoner kronor.

  • Stora tillskott av statsbidrag har stärkt ekonomin och bland annat möjliggjort utbildningssatsningar inom äldreomsorgen.
  • Överskottet beror delvis på att förvaltningen inte kunnat verkställa beslut om att flytta till särskilda boenden på grund av att det finns en kö.
  • Inflationen med stora allmänna kostnadsökningar påverkar förvaltningen.
  • Även omställningen med nya regler för dygnsvila och veckovila för medarbetare har orsakat ökade kostnader.
  • Kostnaderna för sjuklöner har dock minskat i takt med att sjuktalen sjunkit, vilket är mycket positivt.
  • Äldreomsorgen fortsätter att visa ett plus mot budget medan LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen visar underskott.

– Alla medarbetare i socialförvaltningen har bedrivit en fantastisk verksamhet i förändring trots ökande kostnader för löner och material. Årsredovisningen för 2023 visar tydligt vilken viktig verksamhet som bedrivs för så många gotlänningar med olika behov av stöd och hjälp, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

Verksamhetsberättelse 2023

Socialförvaltningens verksamheter är stabila och väl fungerande tack vare kompetenta medarbetare och chefer. Samtidigt påverkas förvaltningen av förändringar i samhället. Det blir tydligt vid en tillbakablick på 2023.

Organisationen hanterar förändringarna på ett proaktivt sätt genom samordning, utveckling och nytänkande. En del av förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare statsbidrag. Några av förändringarna som påverkat och som förvaltningen och socialnämnden agerat efter:

  • Demografin förändras så att andelen äldre, och äldre över 80 år, växer. Detta märktes bland annat genom brist på platser inom särskilt boende. Under 2024 påbörjas bygget av ett nytt särskilt boende i Klintehamn och det planeras för fler.
  • Demografin gör att andelen gotlänningar i yrkesverksam ålder krymper. Det märks i kompetensutmaningen som hanteras på en rad olika sätt. Ett exempel är externa samverkansparter som Samhall och Veteranpoolen som blivit viktiga för att Region Gotlands hemtjänst ska klara sitt uppdrag.
  • Under året har kommuner i landet brottats med gängkriminalitet. Gotland har haft fokus på att stärka samverkansstrukturer för att jobba med ungdomar med normbrytande beteende.
  • Den digitala utvecklingen och därmed välfärdsteknik har blivit ett allt viktigare inslag för att få resurserna att räcka till och för att höja livskvaliteten för den enskilde. Läkemedelsautomater breddinfördes.

Socialnämnden godkände verksamhetsberättelsen.

Investeringsplan 10 år

Den demografiska utvecklingen, med betydligt fler äldre, gör att socialförvaltningen har ett stort behov av nya äldreboenden. Det behövs ungefär tre nya boenden med 90 platser de närmaste 10 åren, detta förutom boendet i Klintehamn med 60 platser som snart börjar byggas.

För att Region Gotland ska leva upp till förslag om ny lag om samsjuklighet så behövs också ett stödboende inom beroendevården.
Bedömningen är att investeringsbehovet i lokaler uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor 2025 till 2034.

– Antalet äldre över 85 år ökar starkt vilket gör att vi måste bygga minst tre nya särskilda boenden på Gotland de kommande 10 åren. Socialnämnden har beslutat att dessa ska byggas i Visby och Slite. Målet är att bygga på regionägd mark och av ekonomiska skäl minst 90 lägenheter i varje. Vi har därför en 10-årig investeringsplan i socialnämnden, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

Prioriterade orter/markytor för byggnation av särskilda boenden

Nämnden beslutade att framåt prioritera Visby och Slite som orter att bygga nya särskilda boenden på.

I Visby vill nämnden att fastigheten Artilleriet 1:33, privatägd mark och området Visborgsområdet i första hand undersöks som möjlig placering. I Slite vill nämnden prioritera markytan Vikhagen. Högsta prioritet har ett nytt särskilt boende i Visby.

Centerpartiets Johan Malmros föreslog att även Hemse skulle stå med som prioriterad ort för bygge av särskilt boende och begärde votering. Johan Malmros förslag röstades ner med siffrorna 9-4.

Utbyggnaden av det särskilda boendet Tingsbrogården

Det har framkommit att det inte finns tillräckligt med vatten på fastigheten för en utbyggnad av särskilda boendet Tingsbrogården.

Nämnden vill nu ha svar på om det är praktiskt, ekonomiskt, tidsmässigt och juridiskt möjligt att ta vatten ur brunn utanför fastighetens mark eller från vattenledningen mellan Tingstäde och Visby. Nämnden vill också att man undersöker om man kan återanvända gråvatten och nyttja regnvatten.

Socialnämnden beslutade att ärendet ska återkomma nästa möte.
- För att se om det är möjligt att få fram vatten som klarar en större utbyggnad av Tingsbrogården vill vi att förvaltningen ber teknikförvaltingen att undersöka detta. Vattenfrågan får avgöra utbyggnadsplanerna för Tingsbrogården, säger Håkan Ericsson.

Uppdrag från socialnämnden att nyttja fastigheten Strandgården i Fårösund som särskilt boende

Under ett tidigare möte gav socialnämnden ett uppdrag till socialförvaltningen att undersöka om Strandgården i Fårösund går att bygga om/till för att återigen kunna bli äldreboende med 90 platser. Förvaltningen bad teknikförvaltningen att undersöka om detta är möjligt.

Teknikförvaltningens svar är att om man följer krav på bostadsyta, funktion och arbetsmiljö så går det att bygga för 18 platser. Det blir då en för liten enhet för att det ska vara ekonomiskt försvarbart.
Socialnämnden beslutade att inte utveckla Strandgården som äldreboende.

Ung omsorg fortsätter

Socialnämnden fick information om samarbetet med företaget Ung omsorg.
Ung omsorg anställer ungdomar som går årskurs åtta och nio och som arbetar i team på särskilda boenden i Visby.

Ung omsorg har ett avtal Region Gotland sedan 1 maj 2023. Drygt 70 ungdomar är just nu anställda. Syftet är att få till möten mellan unga och gamla och att unga ska komma ut i arbetslivet och få upp ögonen för ett omsorgs- och vårdyrke. Socialdirektören har på delegation från nämnden tagit beslutet att fortsätta med Ung Omsorg.

2100 par broddar har delats ut

Under punkten socialdirektören informerar berättade Marica Gardell om satsningen att informera om hur du som äldre motverkar fall.

Vid 23 tillfällen under hösten har socialförvaltningens hälsofrämjande enhet, vid allmänna träffar och i samband med pensionärsmöten, informerat personer 65 år och uppåt. Vid dessa tillfällen har broddar delats ut gratis. Totalt har 2100 broddar delats ut till målgruppen under hösten.

Aktiviteten har sitt ursprung i ett medborgarförslag och kunde genomföras tack vare statsbidrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024
Dela sidan