Sök

Vattnet i Kappelshamn är drickbart

(You can drink the water in Kappelshamn)


Det kommunala dricksvattnet i Kappelshamn är säkert att dricka. Dricksvatten körs från annan ort till vattenverket och pumpas ut i vattenledningsnätet. Arbetet med felsökning och provtagning fortsätter för att hitta orsaken till den förändrade kvaliteten på råvattnet i Kappelshamn.

Information in English below.

Uppdaterad information 17 juli 2024, klockan 16.30

Vattnet i Kappelshamns vattenledningsnät kan användas som vanligt, men det är viktigt att fortsätta spara vatten. Den tidigare rekommendationen att inte dricka det kommunala vattnet i Kappelshamn togs bort i början av juli.

Dricksvattnet som går ut i vattenledningarna kommer nu från en annan vattentäkt, vilket gör att du kan uppleva att vattnet smakar annorlunda jämfört med tidigare.

Region Gotland har rengjort vattenledningsnätet och tagit flera prover där analyssvaren visar att dricksvattnet i vattenledningsnätet går bra att dricka. Om vattnet stått oanvänt en längre tid i din fastighet kan du behöva spola en stund i kranarna eller omsätta vattnet genom att diska, tvätta och/eller duscha.

Fortsatta åtgärder

Arbetet med felsökning och provtagning fortsätter för att hitta orsaken till den förändrande vattenkvaliteten i Kappelshamns råvatten. Region Gotland arbetar även vidare med att se över anläggningarna och processerna. Dricksvatten körs med tankbil till vattenverket i Kappelshamn under en längre tid framöver. Detta vatten pumpas sedan ut i vattenledningsnätet. Det är viktigt att vara fortsatt sparsam med vattnanvändningen till dess en permanent lösning är på plats.

Aktuella provsvar

Region Gotland har fått svar på några av de prover som tagits på Kappelshamns råvatten. Dessa provsvar visar på ökade järnhalter och hög halt av partiklar i vattnet. Fortsatt felsökning och provtagning pågår för att identifiera källan till detta. Fler provsvar väntas i slutet av juli för de första vattenproverna. Region Gotland fortsätter att ta nya utökade prover och svar på dessa väntas i slutet av augusti.

Region Gotland har även tagit in externa resurser för att utöka arbetet med att utreda orsaken. Dricksvattnet i vattenledningsnätet är fortsatt godkänt och drickbart.

Spara vatten

Spara på vattnet och tänk på bevattningsförbudet.

Mer information och råd för att spara vatten


The water in Kappelshamn is now drinkable

The municipal drinking water in Kappelshamn is safe to drink.

Region Gotland has cleaned the water network and taken several samples that show that the water is good to drink. If the water has been unused at you property you may need to flush the taps or use the water to wash dishes, wash clothes and/or shower.

Conserve water

It is important to continue to conserve water until a permanent solution is in place. Drinking water is transported by truck to the waterworks and then pumped via the water network to your house. Therefore, be frugal and consider the watering ban.

Further measures

The work of troubleshooting and sampling continues to find the cause of the changes in water quality in Kappelshamn. Region Gotland is also reviewing the facilities and processes. Drinking water is therefore transported by tanker to the waterworks for a longer period of time.

Frågor och svar

Råvattnet kommer från ytvatten och/eller grundvatten och är det vatten som används som råvara för att göra dricksvatten.

Region Gotland har fått svar på några av de prover som tagits på råvattnet i Kappelshamn. Provsvaren visar på ökade järnhalter och hög halt av partiklar i vattnet. Fortsatt felsökning och provtagning pågår för att identifiera källan till detta. Fler provsvar väntas i slutet av juli för de första råvattenproverna. Region Gotland fortsätter att ta nya utökade prover och svar på dessa väntas i slutet av augusti.

Dricksvattnet i vattenledningsnätet kommer från en annan ort och är fortsatt godkänt och drickbart.

  • Region Gotland fortsätter felsöka och utreda orsaken till förändringarna av vattenkvaliteten i Kappelshamns kommunala dricksvatten.
  • Regionen gör breda analyser genom utvidgade provtagningspaket för olika typer av ämnen, bland annat kemiska ämnen, bakterier, virus, tungmetaller och PFAS. Provsvaren för de första proverna väntas i slutet av juli. Region Gotland har fått svar på några av de prover som tagits. Dessa provsvar visar på ökade järnhalter och hög halt av partiklar i vattnet. Fortsatt felsökning och provtagning pågår för att identifiera källan till detta.
  • Region Gotland har tagit in externa resurser (konsulter) för att utöka arbetet med att utreda orsaken till den förändrade vattenkvaliteten.
  • Region Gotland arbetar även vidare med att se över anläggningarna och processerna. Detta arbete kommer att ta tid och väntas fortsätta efter sommaren. Under tiden körs dricksvatten till Kappelshamns vattenverk från annan ort. Detta vatten pumpas sedan ut i vattennätet, till abonnenterna. Det är därför viktigt att vara fortsatt sparsam med vattenanvändningen, till dess en permanent lösning är på plats.

I början av juni fick Region Gotland information om att enstaka personer upplevde att vattnet smakade annorlunda i Kappelshamn. Region Gotland gjorde då underhållsspolningar för att byta ut vatten på orten. Detta sammanföll även med att Region Gotland genomförde underhållsspolningar av vattenledningsnät i flera områden på Gotland. Vid underhållsspolning är det vanligt att vattnet tillfälligt kan smaka eller se annorlunda ut.

På måndagen den 24 juni efter midsommarhelgen inkom flera klagomål som indikerade att vattnet behövde åtgärdas. Region Gotland införde då rekommendationen att inte dricka vattnet från det kommunala vattennätet i Kappelshamn.

Underhållsspolning av vattenledningsnät genomförs regelbundet vid påpekande från allmänheten samt i områden där vattnet inte används och står stilla under delar av året. Det är vanligt att vattnet tillfälligt färgas eller påverkas smakmässigt då rören spolas. Det beror vanligtvis på avlagringar som lossnar när rören spolas. Dessa avlagringar är ofarliga.

Lördag den 29 juni kom provsvar som bekräftade att vattenkvaliteten i Kappelshamn var god och Region Gotland gav klartecken att boende och besökare kunde dricka vattnet i kranen igen. Dricksvattnet körs till vattenverken i Kappelshamn från annan ort och pumpas sedan ut i vattennätet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00