Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre kvinna promenerar med rullator.

Äldreomsorgen och covid-19 – frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om covid-19 kopplat till äldreomsorgen.

Frågorna nedan är besvarade av enhetschefer inom äldreomsorgen och medicinskt ansvarig sjuksköterska i socialförvaltningen.
Har du fler frågor om äldreomsorgen och covid-19, skicka dem gärna  till regiongotland@gotland.se

Covid-tester och vaccinering

Information om vaccinering hittar du på www.gotland.se/covidvaccin.

Vaccinationsviljan bland vård- och omsorgspersonal på Gotland är hög. Omsorgspersonal i äldreomsorgen är prioriterade för vaccination.

Provtagning sker vid inflyttning till särskilt boende, korttidsplats eller växelvård. Detta gäller oavsett vaccinationsstatus.
 

Det är ett ställningstagande som görs i varje enskilt fall utifrån möjligheten att avgränsa de boende från varandra.

Munskydd och annan skyddsutrustning

Munskydd används vid allt vårdnära arbete för att skydda brukare och patienter. 

I övriga situationer är det viktigt att undvika trängsel. 

Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid vårdnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient.

Det finns inga rekommendationer för brukare i hemtjänst eller på särskilt boende att använda munskydd.

Äldreboende, SÄBO

Särskilt boende eller säbo är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I vardagligt tal säger många äldreboende. Det finns även särskilda boenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

För att få en plats inom särskilt boende ansöker man hos regionens biståndshandläggare. Säbo på Gotland drivs både i regionens regi och av privata utförare.

Personen hyr en lägenhet på boendet och använder egna möbler. Mat och omsorg beställer man separat.

Det finns personal dygnet runt och det finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter knutna till boendet. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Ett säbo består alltså av många lägenheter som är hyresgästernas hem. Det är ingen vårdinstitution.

För att en person ska beviljas särskilt boende enligt Socialtjänstlagen krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten.

  • Personal arbetar enligt socialstyrelsens basala hygienrutiner. 
  • För rutin kring munskydd se frågan om munskydd ovan.
  • Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient. 
  • Brukare med symtom ska vistas avskilt på sitt rum om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får omsorg av några få i personalgruppen för att minimera smittspridning.

På ett särskilt boende finns omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Det är läkaren som bedömer om den boende ska vårdas i sitt hem eller på lasarettet.

Kommer du som boende från lasarettet kan du inte nekas att få komma hem till ditt särskilda boende även om du testats positiv för covid-19. På lasarettet är du kvar så länge vårdbehovet kräver det.

Hemtjänsten

För den som har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt finns hemtjänsten.

Ansökan om hemtjänst sker via socialförvaltningen som tillsammans med individen utreder behovet.

Region Gotland har ett valfrihetssystem vilket betyder att det finns möjlighet att välja utförare av hemtjänst. Hemtjänst på Gotland går det alltså att få från Region Gotland eller från privata utförare.

  • För rutin kring munskydd se frågan om munskydd ovan.
  • All personal jobbar enligt socialstyrelsens basala hygienrutiner.
  • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
  • Brukare med symtom ska vistas i hemmet om inte sjukhusvård behövs.
  • Rutinerna är desamma oavsett hemtjänstutförare.

Den som har hemtjänst får omsorg av hemtjänstpersonalen och hjälp att kontakta sjukvård om så behövs.

Det är läkare som bedömer när en person ska vårdas på sjukhus och när denne kan vårdas hemma igen.

Kommer du från lasarettet kan du inte nekas att få komma hem och få hjälp av hemtjänst även om du testats positiv för covid-19. På lasarettet är du kvar så länge vårdbehovet kräver det.

Personal

Vid misstanke om smitta eller vid smittspridning inom särskilt boende eller i hemtjänst. 

Vid varje misstanke om smitta eller vid smittspridning testas personalen.