Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre kvinna promenerar med rullator.

Äldreomsorgen och covid-19 – frågor och svar

Vi får många frågor om corona och covid-19 kopplat till äldreomsorgen. Här har vi samlat frågor och svar.

Frågorna nedan är besvarade av enhetschefer inom äldreomsorgen och medicinskt ansvarig sjuksköterska i socialförvaltningen.
Har du fler frågor om äldreomsorgen och covid-19, skicka de gärna till regiongotland@gotland.se


 

Sedan den 12 november 2020 råder skärpta allmänna råd på Gotland. Det innebär att man ska undvika besök och fysisk kontakt med andra än de man bor med.
Med anledning av det rekommenderar vi att man avstår besök på Gotlands särskilda boenden.
 
Håll gärna kontakten med varandra genom att ringa; via telefon- eller videosamtal. Kontakta det boende din släkting eller närståendes bor på om du behöver hjälp med teknik eller utrustning för att kunna prata med din anhörige.
 
Regeringen har infört möjlighet för kommuner och regioner att införa lokala besöksförbud. Det är för närvarande inte aktuellt på Gotland.
 
Du som anhörig kan också kontakta Region Gotlands anhörigstöd. Där kan du få tid för samtal. 

Särskilt boende eller säbo är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I vardagligt tal säger många äldreboende.

För att få en plats inom särskilt boende ansöker man hos regionens biståndshandläggare. Säbo på Gotland drivs både i regionens regi och av privata utförare.

Den äldre hyr en lägenhet inom boendet och använder egna möbler. Mat och omsorg beställer man separat.

Det finns personal dygnet runt och det finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Läkare från primärvården finns att tillgå. Ett säbo består alltså av många lägenheter som är hyresgästernas hem. Det är ingen vårdinstitution.

För att en person ska beviljas särskilt boende enligt Socialtjänstlagen krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten.

För den som har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt finns hemtjänsten.

Ansökan om hemtjänst sker via socialförvaltningen som tillsammans med individen utreder behovet.

Region Gotland har valfrihetssystem LOV, vilket betyder att det finns möjlighet att välja utförare av hemtjänsten. Hemtjänst på Gotland kan man alltså få från Region Gotland eller privata utförare.

I brukarundersökningen för 2020 svarade 98 procent av de som besvarat enkäten att de får ett bra bemötande från hemtjänsten. Och 92 procent av dem som svarat kring särskilt boende känner sig trygga.

Resultaten gäller både egen och privat regi.

Läs mer om årets brukarundersökning här

Den som har klagomål eller beröm kan lämna sina synpunkter här:
Lämna din synpunkt

Den som har hemtjänst får omsorg av hemtjänstpersonalen och hjälp att kontakta sjukvård om så behövs.

Det är läkare som bedömer när en person ska vårdas på sjukhus och när denne kan vårdas hemma igen.

Kommer man från lasarettet kan man inte nekas att få komma hem och få hjälp av hemtjänst även om man testats positiv för covid-19. På lasarettet är man kvar så länge vårdbehovet kräver det.

På säbo finns omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Det är läkaren som bedömer om den boende ska vårdas i sitt hem eller på lasarettet.

Kommer man från lasarettet kan man inte nekas att få komma hem till sitt säbo även om man testats positiv för covid-19. På lasarettet är man kvar så länge vårdbehovet kräver det.

Det är läkare som bedömer när en person ska vårdas på sjukhus och vilken typ av vård den då ska få.

Det är hälsotillståndet som avgör om man ska vårdas i hemmet eller flyttas till sjukhus.

Det finns inget som tyder på det men många med den här sjukdomen har underliggande sjukdomar och kan därför vara i riskgrupp. Det kan också vara svårare för en person med demens att hålla sig isolerad och följa de rekommendationer som gäller.
Syrgaskoncentratorer kan ordineras/förskrivas av läkare till den enskilda individen. Då ser man till att syrgas kan ges i den sjukes hem på boendet.

Boendets chef informerar boende och anhöriga. Medarbetare på boendet samt övrig berörd personal informeras.

Information är viktigt i detta läge för att smittspåra och för att begränsa smittspridning. Den som behöver information blir informerad.

Det finns också ett behov från allmänheten om information för att dämpa oro och för att få svar på frågor. Därför informerar vi om smittspridning på ett boende eller inom hemtjänsten. Men Gotland är litet och vi värnar våra boendes och medarbetares integritet. Vi berättar därför inte vilket boende som har smittspridning eller andra mer detaljerade uppgifter.

På Region Gotlands sida om coronaviruset hittar du den senast uppdaterade informationen:

Region Gotlands information om coronaviruset

 

Det är mycket vi ännu inte vet om den här sjukdomen och hur den smittar.

Men vi vet att vi har en samhällsspridning och det drabbar alla sektorer i samhället ,  även våra verksamheter.

 

Ja, alla nya hyresgäster provtas i samband med att de flyttar in.

Detta gäller även de som är växelboende eller bor på korttidsboende. Om det visar sig att personer har covid-19 isoleras den på samma sätt som övriga boende som testas positiva. 

Kommer man från lasarettet kan man inte nekas plats på särskilt boende även om man testats positiv för covid-19. På lasarettet är man kvar så länge vårdbehovet kräver det.

Det är ett ställningstagande som görs i varje enskilt fall utifrån möjligheten att avgränsa de boende från varandra.

Många har stort omsorgsbehov och behöver hjälp över hela dygnet. Därför möter personer med äldreomsorg mycket personal.

För att minska antalet personer en brukare möter försöker man begränsa antalet vikarier. Vid misstänkt smitta eller smitta hos en brukare jobbar ett mindre antal medarbetare kring den personen.

Vid misstanke om smitta eller vid smittspridning inom särskilt boende eller i hemtjänst. 

Vid varje misstanke om smitta eller vid smittspridning testas personalen.

Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient.

Munskydd eller visir används vid nära arbete för att skydda brukare och patienter.

Vi berättar och pratar om rutinerna så att de känner sig trygga i sitt arbete.
På socialförvaltningens sida här på Gotland.se hittar du mer information:

www.gotland.se/socialtjanst

och även här:

gotland.se/coronaomsorgen