Kontakt

Viktor Sjöberg, projektledare för bygget av nya Väskinde förskola, teknikförvaltningen
Tfn: 0498-26 92 36
E-post: viktor.sjoberg02@gotland.se

Frågor om förskoleskolverksamheten i Väskinde under byggtiden besvaras av:
Anna Hägg, rektor för norra Visbys förskolor, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498-26 90 66
E-post: anna.hagg01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya Väskinde förskola

Nu ska en ny förskola byggas i Väskinde. Den nya förskolan ska innehålla sex stycken avdelningar med plats för upp till 120 barn.

Förskolebyggnaden innehåller samlingsutrymmen för samtliga avdelningar, gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt serveringskök. Tillagning sker fortsatt i närliggande Väskinde skolans befintliga kök.

Byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnadens fasader kläs i stående träpaneler.

Utomhusmiljön rustas också upp och nya lekutrymmen ska skapas som bl.a. ny gräsyta, bollplan, små kullar och befintlig pulkakulle justeras för att passa in med bollplanen.

Förskolebyggnaden får en byggnadsarea om 1285 kvadratmeter. Tillhörande avfalls- och förrådsbyggnader och väderskydd får en sammanlagd byggnadsarea om cirka 153 kvadratmeter. Beslutad budget för byggprojektet totalt ligger på 51 miljoner kronor. Entreprenör för bygget är Skanska.

Byggstarten sker under vecka 2-3 år 2023 och den nya förskolan planeras vara inflyttningsklar sommaren 2024.

Väskinde förskola finns för närvarande i två paviljonger och i skolans lokaler. Nybygget innebär att paviljongerna (som har tillfälligt bygglov) kommer att tas bort och att förskolans hela verksamhet kan samlas i den nya förskolebyggnaden.

Till Väskinde förskolas egen sida

Koncept utemiljö

Vegetationen och kullarna som finns på gården, gör att gestaltningen skapar ett spännande gårdsrum med en variation i topografier och rumsindelningar där barnens kreativitet främjas med olika kvaliteter av både lek och växtlighet.
Gårdsmiljön skapar olika zoner för lek, som gradvis går från en mer trygg lek till en mer fartfylld lek.

Den trygga zonen utgörs av ytorna närmast byggnaden. Här finns plats för mer lugn lek, såsom inskolning med mera. Här är det nära till byggnadens funktioner och vuxna, här hittar man vattenlek, lekhus och minirutsch.

Den kreativa zonen ligger i den yttre delen av den trygga zonen. Här finns plats för mer vidlyftiga lekar och aktiviteter som kan kräva vuxennärvaro som t.ex. bygglek, sand/vattenlek och odling. I den yttre vilda zonen kan mer självständiga barn leka själva och här finns plats för mer fartfyllda och tuffa lekar. Här finns mer av vild karaktär och större lekbuskage. Kojbyggen, hinderbana, cykelslinga är några av gårdens lekar här.

Karta över fastigheten Väskinde Prästgården 1:3