Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi efterlyser

I  kulturmiljövårdsprogrammet från 1982 saknas i stort sett hela 1900-talets kulturarv och väldigt sparsamt ur ett kvinno- och barnperspektiv.

Vi vänder oss därför till Gotlands hembygdsföreningar för att hitta dessa kulturhistorisk intressanta byggnader, miljöer och företeelser som har lämnat fysiska avtryck i landskapet.

Vi efterlyser: Klappbryggan, tvättstenen, lekplatsen och ålderdomshemmet!
 

I arbetet med att ta fram ett nytt Kulturmiljöprogram för Gotland upptäckte vi det som saknas. Därför gör vi efterlysningar inom olika områden.

Vi söker miljöer kopplat till kvinnor och barn - platser som ger en bild av verksamhet och lek.


Vi söker också miljöer kopplade till vård och omsorg på Gotland, framför allt utanför tätorterna.
 

De frågor vi just nu söker svar på är:

  • Var arbetade kvinnorna?
  • Var låg klappbryggan?
  • Vem kan berätta om Björkhaga semesterhem, som under många år drevs av Socialdemokraternas kvinnoklubb?
  • Var fanns barnen när föräldrarna arbetade? Var lekte skolbarnen under höst, vinter sommar och vår!
  • Var bedrevs åldringsvård och omsorg om sjuka?
  • Vad sker på dessa ställen idag?

Med koppling till Kulturmiljöprogrammet söker vi fysiska miljöer - det vill säga omgivningar och byggnader som kan berätta om framväxten av det samhälle vi lever i idag.

 

Vill du bidra?

Hör av dig till regionantikvarie Maria James, så skickar vi en karta och en inventeringsblankett E-post: maria.james@gotland.se

 

Arbetet med ett nytt Kulturmiljöprogram för Gotland  har pågått sedan 2013. Syftet är att uppmärksamma
värdefulla miljöer så att de kan bevaras, vårdas och utvecklas på bästa sätt i den regionala planeringen.

Programmet tas fram av Region Gotland i samarbete med Länsstyrelsen
Gotlands i län och Gotlands Museum.