Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn

Östergarn är en strandsocken på östra Gotland, belägen på yttre delen av den halvö där Gammelgarn socken ligger vid basen. I övrigt omges Östergarn av vatten i norr, öster och söder.

Vid sidan av jordbruket har fisket och kalkindustrin varit viktiga näringar i Östergarn. Brytning av kalksten och kalkbränning för export har förekommit sedan 1600-talet.

Till socknen hör den 200 ha stora Östergarnsholm, belägen knappt fyra km nordost om Herrvik.

Namnet Östergarn har använts sedan 1300-talet (Nüagarn/Østergarn). Socknens äldsta namn är Nygarn (jämför Gammelgarn) Ändringen till Östergarn kan avse hamnen (jämför Västergarn på öns västkust.) 

 

Bebyggelsens framväxt

Bebyggelsen inom Östergarn är mer skiftande än på Gotland i övrigt. Förutom bönder fanns i bygden både fiskare, kalkpatroner och arbetare. Se även Katthammarsvik

Östergarns historia

Vid 1600-talets mitt fanns 22 gårdar i socknen, varav ett kronohemman. Ungefär hälften av gårdarna var förhållandevis stora. Störst var Grogarns med 16 tunnland åker och 26 mansslätt äng. Läs mer om Östergarns historia här

Odlingslandskapet: Östergarn

Östergarn har efter gotländska förhållanden ett ovanligt kuperat landskap. Socknen präglas av två större klintsystem - Grogarnsberget och Östergarnsberget - med mellanliggande jordbruks- och betesmarker. Läs mer om odlingslandskapet här

 

Värdekriterier: Östergarn

  • Kontinuerligt brukande av området kan spåras till medeltid.
  • I området finns fortfarande kvar en viss småskalig arrondering och än i dag brukas huvudparten av 1700-talets åkrar.
  • Även en stor del av vägnätet är intakt sedan 1700-talet.
  • I området finns till stora delar välbevarade hägnader i form av stenmurar och gärdsgårdar av trä, så kallade bandtunar.
  • Ett flertal kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljöer från 1700- och 1800-tal.
  • Stor areal naturlig betesmark.
  • Landskapet har stora skönhetsvärden.
  • Det är lättillgängligt.
  • Det har stor betydelse för frilufts liv och turism.