Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde, kulturmiljöprogram Gotland

Västerhejde är en kustsocken, strax söder om Visby. I öster gränsar Västerhejde till Follingbo och Träkumla samt i söder till Stenkumla och Tofta.

Socknens kuststräckan består av branta klinter (Högklint och Korpklint). I övrigt finns både odlingsmark och skog.

Bebyggelsens framväxt

I slutet av 1600-talet låg ungefär hälften av sockens gårdar ganska nära kyrkan.  I dag är det endast Stenstugu som finns bevarad i nuvarande gårdsstruktur.

Kronogården Sigreifs har införlivats av Stenstugu och gårdarna vid Kauparve sydväst om kyrkan likaså.

Nya gårdar skapas genom partsklyvning.Den tätaste bebyggelsen uppkommer utefter järnvägen vid Kneipbyn och Axelsro.  Efter landsvägen mellan Vibble och Halvards gårdar uppförs också ett drygt 40 nya boställen fram till 1890-talet.

Namnet

Namnet är sammansatt av väderstrecket väster och gotländskans hajd (hed). Namnet förekommer 1327 (Westrede) och under 1400-talet som Westredhe.