Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västergarn, Kulturmiljöprogram Gotland

Västergarn, Kulturmiljöprogram Gotland

Västergarn hade in på 1800-talet en ovanligt tät och sammanhållen gårdsbebyggelse med en radbystruktur där alla socknens gårdar ligger tätt utefter landsvägen söder om ån.

Kyrkan och klockarebostaden låg dock en bit ifrån bybildningen 350 meter in utefter vägen mot Sanda.

Under 1800-talet byggs några boställen på båda sidor om vägen i närheten av kyrkan varefter någon enstaka ny byggnad tillkommit.


 

Värdekriterier: Västergarn

 • I området finns täta fornlämningsmiljöer från vikingatid-medeltid, visande på långt kontinuerligt brukande.
 • Vikingatida och medeltida bebyggelselämningar.
 • Bibehållen småskalig arrondering.
 • Spår av äldre brukande till del av läsbar t i nuvarande terräng.
 • Stor areal naturlig betesmark.
 • Paviken, revlarna vid Västergarns hamn samt Västergarns utholme hyser ett rikt fågelliv.
 • Ålderdomligt vägnät.
 • Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer från medeltid till nutid till del med bevarade
 • ålderdomliga drag.
 • Området har stora skönhetsvärden.
 • Här finns väldokumenterade stora pedagogiska värden.
 • Området är lättillgängligt och av stort värde för friluftsliv och turism.