Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väskinde, Kulturmiljöprogram Gotland

Väskinde socken ligger vid västra kusten, norr om Visby. I norr gränsar Väskinde till Lummelunda och Martebo, i öster till Lokrume och Bro socknar.

Socknen består av odlad slättmark. Längs kustens branta klintar växer skog.

Bebyggelsens framväxt

Några decennier in på 1700-talet låg Väskinde kyrka och prästgård tätt intill varandra med den närmsta gården på ungefär 700 meters avstånd.

Socken har då ett drygt 20-tal gårdar varav hälften är ganska stora och hälften små. 

Det sker inte så många partsklyvningar under 1800-talet eventuellt beroende på de många relativt små gårdarna.

Järnvägen

Bebyggelseutvecklingen fram mot slutet av 1800-talet har framförallt skett genom att nya boställen etablerats från järnvägskorsningen och söderut förbi kyrkan i vad som bildar en liten bygata.

Därefter tillkommer ett tiotal fastigheter vid korset norr om Kviungs i anslutning till järnvägsstationen.

Denna utveckling avstannar dock under första hälften av 1900-talet men förtätningen tar fart igen kring kyrkan efter 1950-talet.

Namnet

Väskinde förekommer i runskrift 'ueskini' på medeltida gravstenar och latiniserat 'Weskindia' på 1400-talet. Namnet är otolkat.