Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vallstena, Kulturmiljöprogram Gotland

Vallstena är en inlandssocken. I väster gränsar Vallstena till Hörsne, Bara och Källunge. I norr gränsar Vallstena till Bäl och i öster till Gothem.

Socknen är slättbygd, med skogsmark i öster.

Bebyggelsen i Vallstena uppvisar stor variation med en hel del nyare inslag.

Grinds, Medebys och Uppgarde är tre gårdar uppdelade på parter, som bildar en sammanhängande bebyggelsemiljö, där den äldre strukturen är bevarad fast de enskilda byggnaderna är mer eller mindre förändrade.

Vid Bjärs finns en mindre avskild gårdsmiljö med bland annat bulladugård med tröskvandring.

Alvena lindaräng är en av Gotlands största ännu hävdade ängar. Änget domineras av en stor mängd klappade lindar.

Riksintresse

Vallstenas norra del ingår i det riksintresse som benämns Hejnumbygden. Här bildar dalgången  ett svagt kuperat jordbrukslandskap med lövdungar och ängsmark i öster och i väster ett öppet flackt öppet odlingslandskap mot Fole.

Namnet

Namnet (1300-talet Walgusten) har en förled valg/valge, med betydelsen smal fuktig dalgång, stundom med vatten, rännil; foderbevuxen sankmark. Efterledet sten har oklar tolkning.

 

Vallstena sockens historia

Under bronsåldern var Vallstena en välbefolkad bygd. Och riktigt tättbebyggd blev socknen under äldre järnålder.

Under viktingatiden var Gudingsåkrarna var en offerplats, där rikliga fynd av järnföremål gjorts.