Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo

Kräklingbo på östra Gotland består av inkland och kuststräcka i öster. I söder gränsar Kräklingbo till Gammelgarn, Östergarn och Ardre. I väster till Ala och Sjonhem och i norr till Ganthem och Anga.

Vid sidan av jordbruket har kalkstensbrytning och -bränning förekommit, främst i socknens västra del.

De tre gårdarna Lilla Hammars, Stora Hammars, Histilles och Träske ligger alla men var för sig öppet och ensligt på strandängarna, på halvön mellan Skarnviken och Histillesviken i Kräklingbo. Tillsammans utgör gårdarna en gammal bebyggelsestruktur förmodligen tillbaks  till medeltid.

Den nuvarande bebyggelsen består av relativt välbevarade gårdar från 1700- och 1800- talet med få moderna tillskott. Den för bygden typiska mangårdsbyggnaden är en envånings parstuga med tegeltak och symmetrisk fönsterplacering.

Namnet

Namnet Kräklingbo (1300-talet Krecklingabo) är sammansatt av kräklingar- (inge=inbyggare och troligen kräkla i betydelsen torr gren eller krok – samt bo/bygd. En tolkning är att det funnit en krokig naturformation i närheten av gården Kräklings.

Kräklingbo sockens historia

Få områden på Gotland kan så tydligt illustrera den flertusenåriga odling som finns på Gotland som centralbygden i Kräklingbo.

Odlingslandskapet

Omkring kyrkan finns ett öppet odlingslandskap med små gårdar liggande i de högre delarna. Brukningsenheterna är små och omgärdade med stenmurar. Karg betesmark växlar med bördig åker och betad myrbotten.

På Hammarsudden finns ett ålderdomligt kulturlandskap med igenlagda åkrar, som numer betas. Mellan St Hammars och Garnudden är landskapet halvöppet och rikt på lövträd, medan uddens östra strand är kargare med hedbetes landskap.

Söder om den öppna bygden kring kyrkan vidtar skogs- och myrmarker. Mitt i dessa ligger Hajdeby, en sluten gårdssamling med åkrar närmast gårdarna och betesmarker vid övergången mot skogen.

Havsstrandäng finns inom fyra hagmarker i området. Största arealen tillhör Hammarudden som också är välhävdad.

Drygt tretton områden innehåller hagmark, det vill säga mark tidigare använd för slätter. Hävden är med något undantag svag i dessa hagmarker. De flesta av de betespräglade utmarkerna inom området saknar eller har en svag hävd idag. En slåttermark, nämligen prästänget mittemot Kräklingbo kyrka, ingår i området.

I  juli 1992 härjades södra Kräklingbo av en omfattande skogsbrand.

 

Värdekriterier

  • Området har brukats kontinuerligt sedan slutet av bronsålder- äldre järnålder. Här finns fornåkrar och tätt med järnålders gårdar med väl avgränsad inägomark.
  • I området finns mycket kvar av det gamla kulturlandskapet ifråga om åker, äng och hagmark jämfört med 1700-talet och spår av äldre brukande är lätt avläsbart i terrängen.
  • Stor areal naturlig betesmark.
  • Få förändringar vid och efter laga skifte. Småskalig arrondering.
  • Till stor del ålderdomligt vägnät.
  • Kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljöer, de flesta med ursprungliga bebyggelselägen med ofta förhistorisk kontinuitet.
  • I området finns stora skönhetsvärden och det har stor betydelse för friluftsliv och turism.
  • Området hyser stora pedagogiska värden.