Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge, Kulturmiljöprogram Gotland

Källunge är en inlandssocken som i väster gränsar till Ekeby, i norr till Fole samt öster till Bäl, Vallstena och Bara socknar.

Socknen är en odlad slättbygd, delvis på utdikade myrmarker. 

Bebyggelsens framväxt

I mitten av 1700-talet låg kyrkan och prästgården med omgivande åkrar längs landsvägen.

Denna väg sammanband det större jordbruksområdet i socknens norra del med det i södra delen av socknen, där fyra av de 14 gårdarna fanns. Närmaste gård var Uggårds som ligger drygt 500 meter söder om kyrkan.

Partsklyvningar och enstaka nya boställen under de efterföljande 150 åren innebar en fortsatt utspridd bebyggelse. I slutet av 1800-talet hade ännu ingen ny byggnad uppförts i kyrkans direkta omgivning.

En viss koncentration av gårdar finns uppe längs Slitevägen och i samband med några mindre boställen kring och längs vägen mellan bygdegården och Kullsarve.

Trots sågverk och tegelbruk i socknen skedde en befolkningsminskning under början av 1900-talet.

Slitevägen och den där liggande järnvägsstationen Larsarve drog till sig ny bebyggelse medan både Källunge järnvägsstation och området närmast kyrkan förblir ovanligt oexploaterade fram till våra dagar. 

Skolan, som idag fungerar som bygdegård, uppfördes 500 meter norrut från kyrkan.

Namnet

Namnet Källunge (1300-talet Kelungj) härstammar troligen från nuvarande prästgården. Förledet käl, 'köl' syftande på en höjd som till utseende påminner om en upptagen båt, med kölen uppåt. I detta fall den höjd där sockenkyrkan ligger.

Efterleden unge/inge har historiska rötter i betydelsen inbyggare (boende/invånare).