Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum, Kulturmiljöprogram Gotland

Hejnum  är en inlandssocken på nordöstra Gotland. I söder gränsar Hejnum till Bäl och Fole, i väster till Lokrume, Martebo, Tingstäde och Othem – samt i öster till Boge.

I Hejnum finns ett öppet och lätt överblickbart jordbrukslandskap, som kontinuerligt brukats sedan förhistorisk tid. Järnåldern är rikligt företrädd med bland annat gården Rings.

Socknen har två bildstenar på ursprunglig plats. Gotlands ståtligaste medeltida gårdsport finns vid Riddare.

Området hyser ett rikt bestånd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1700- och 1800-talen, som ger rika möjligheter till studier av nordgutniskt byggnadstradition.

Kyrkebysgårdarna tillhör de mest kända med flera välbevarade 1700-talsbyggnader.

Det stora alvarområdet Hejnum Hällar betas fortfarande.

Namnet

Namnet (1300-talet Hainaimj) har olika tolkningar, med efterleden hem, 'boplats; gård' alternativt 'bygd'.  En tolkning är hai(dh)nir, 'hedborna, de på heden', en annan hen, 'brynsten' syftande på hällmarkerna.