Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eskelhem, Kulturmiljöprogram Gotland

Eskelhem ligger mitt på Gotland med en kort kuststräcka vid havet söder om Tofta. I väster gränsar Eskelhem till Tofta, i norr till Stenkumla, i öster till Hogrän och Mästerby samt i söder till Sanda och Västergarn socknar.

Bebyggelsens framväxt

Mitt i socknens geografiska centrum med där landsvägar sammanstrålade från alla väderstreck låg kyrkan och prästgården ganska ensamt. Lilla Simonarve var den närmaste gården och låg på drygt 700 meters avstånd.

De övriga gårdarna i socknen låg jämt utspridda och det var endast på ett par ställen mangårdarna låg ”inom synhåll från varandra”.

Under de två följande 200 åren sker en bebyggelseutveckling med både gårdar och boställen längs vägen norrut från vägkorset norr om kyrkan och upp till  kyrkan Lingsarvekorset.

Väsentliga förtätningar med tätt liggande gårdar utvecklas också vid Butersängs vägen mot Västergarn.

Framemot mitten av 1900-talet bebyggs ett tjugotal fastigheter  utefter vägen i närheten av kyrkan.
 

Landskapet

Landskapsmässigt är Eskelhem flackt med goda sandjordar från havet och österut fram till litorinavallens ås som går mitt genom socknen från Tofta i norr och sydost mot Sanda.

Socknen har tillhört de socknar som historiskt haft flest gårdsenheter, omkring 30 och är ännu ganska starkt präglat av jordbruket och har tex så många som 13 mjölkbönder.

Folkmängden har långsamt minskat från under 1900-talet från cirka 900 till cirka 600 idag.

Socknens bebyggelsecentrum ligger på ”Malmen” längs vägen vid kyrkan.

 

Namnet

Namnet yskilaim förekommer redan som medeltida runskrift. Någon slutlig förklaring finns inte, förutom efterledet hem (boplats, gård eller bygd).