Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem

Dalhem är en inlandssocken, belägen mitt på Gotland. I väster gränsar Dalhem till Roma och Barlingbo, i norr till Ekeby, i öster till Hörsne och i söder till Ganthem och Halla socknar.

Dalhem ligger på slätten, med myrmarker i väster och öster. I socknen finns 27 stora och medelstora gårdar förutom prästgården.

Bebyggelsens framväxt

Under 1700 och 1800-talen utvecklades bebyggelsen genom gårdarnas partsklyvningar och senare genom etablering av enklare boställen.

I närheten av kyrkan och söderut mot Hässelby hade det dock endast byggts en handfull byggnader fram till slutet på 1800-talet, medan många nya gårdar och byggnader uppförts längs vägen vid Vidunge och Siggur i en förut oexploaterad del av socknen.

Längs ån och söder om vägen

Även längs ån vid vägen mot Roma och i närheten av den nyetablerade järnvägen etablerades nya byggnader.

Söder om vägen vid kyrkan uppförs skolan och under de första decennierna av 1900-talet börjar det att byggas bostäder från Hallvide och söderut fram till järnvägen vilket ger en koncentrerad bostadsbebyggelse av 1900-talskaraktär.

Namnet

Namnet är sammansatt av dal (dalgång) och hem (boplats/gård eller bygd).