Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buttle

Buttle socken ligger mitt på Gotland. I söder gränsar socknen till Garada och Etelhem, i väster till Gurdrupe och Vänge. Vänge fortsätter också norr om Buttle – som i öster gränsar till Ala.

Socknen består mest av skogsmark.

För husbehov har kalkbrytning och kalkbränning förekommit liksom tjärbränning.

Kring sekelskiftet 1900 byggdes järnvägen ut vilket bidrog till viss småindustri i socknen och en del småfastigheter.

Den äldre bebyggelsen i Buttle är i dag tämligen förändrad, även om de ursprungliga dragen väl kan skönjas.  

Socknens troligen äldsta byggnad är en parstuga från 1700-talet vid Ange, byggd i sten i två omgångar och obetydligt förändrad.

Namnet

Namnet Buttle (på 1300-talet Butlum) har okänd betydelse, men kan vara ett gårdsnamn.

 

Buttle sockens historia

Fornminnen visar att människor brukat jorden i Buttle sedan  yngre bronsålder. 

I socknen finns också rester efter minst 15 gårdar från äldre järnålder. Dessa ligger oftast på täta jordar i nära anslutning till 1700-talets gårdar och nuvarande gårdslägen, vilket visar på gårdarnas långa kontinuitet.

Odlingslandskapet

Centrala delen av Buttle socken är småskalig, relativt mager, jordbruksbygd med inslag av lövmarker. Odlingsmarken omges på alla sidor av barrskog.

Inom området finns tolv områden med naturlig betesmark, främst ohävdade utmärker med inslag av alvar. Endast tre av dessa områden har idag hävd.

Värdekriterier

 • Kontinuerligt brukande sedan yngre bronsålder-tidig järnålder.
 • Ett stort antal fornåkrar och tätt med lämningar från ett flertal gårdar från äldre järnålder.
 • Relativt stor areal ängs- och hagmarker klass I och H.
 • Småskalig arrondering.
 • Spår av äldre brukande lätt av läsbar t i terrängen.
 • Många av 1700-talets åkrar odlas än i dag.
 • Till stor del ålderdomligt vägnät.
 • Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer, de flesta på ursprunglig plats.
 • Stora pedagogiska värden
 • Området är lättillgängligt.
 • Här finns skönhetsvärden.
 • Området har betydelse för friluftsliv och turism.