Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barlingbo, Kulturmiljöprogram Gotland

Barlingbo är en inlandssocken som i väster gränsar till Akebäck och Follingbo, i norr till Endre och Ekeby, i öster till Dalhem och i söder till Roma socken.

Barlingbo är utpräglad slättbygd.

I slutet av 1600-talet låg kyrkan och prästgården centralt i socknens största jordbruksområde. Sex av socknens 14 gårdar på mellan 500 meter och ett par kilometers avstånd från kyrkan.

Under de två följande århundradena odlades lerjordar upp i främst norr med nyetableringar av gårdar längs vägen mot Endre och Ekeby som resultat.

Järnvägsstationens dragning förbi Digeråkrekorset (500 meter norrut om kyrkan) ledde till en bebyggelsekoncentration med ett tiotal byggnader i slutet av 1880-talet.

Kyrkan och prästgårdens omedelbara närhet kom inte att förtätas i början av 1900-talet men efterhand etableras några fastigheter på före detta trädgårdsmarker.

Namnet

De gotländska ordet "bard" betyder kant eller ås. Barlingbo kan därför tolkas som "åsbornas bygd". 

Botulphus Barlingi, död 1306, har en gravsten vid Barlingbo kyrka.