Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Atlingbo, Kulturmiljöprogram Gotland

Atlingbo är en inlandssocken som i väster gränsar till Mästerby och Hogrän, i norr till Vall och Björke, i öster till Viklau och i söder till Väte socken.

I början av 1700-talet var gårdarna i socknen väl spridda. I socknens geografiska centrum låg kyrkan prästgården och gården Kyrklassor i en liten klunga vid landsvägen .

Socknen är till ytan liten men har en hög andel jordbruksmark. Trots att järnvägen drogs genom socknen, med en station vid Isums, så har bebyggelseutvecklingen varit nästan helt dominerad av jordbruket.

Partsklyvningar ur de 14 gamla gårdarna gav en jämt utspridd gårdsbebyggelse längs de gamla vägsträckningarna.Ännu i slutet av 1800-talet var gården Kallarve i öster den bebyggelse som låg närmast kyrkan.

I början av 1900-talet byggs ett skolhus och en nyetablerad gård norr om vägen samt ytterligare några byggnader i anslutning till vägkorset väster om kyrkan. Därefter har endast enstaka byggnader tillkommit vid prästgården.
 

Namnet

Namnet Atlingbo förkommer i Gutasagan och benämns Atlinga bo vid 1300-talets mitt.  Namnet härstammar från atlingar (ättlignar till Atle) och bo (bygd). Således: Atles ättlingars bygd.