Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ardre

Ardre ligger på sydöstra Gotland med kust i söder och sydost. I väster gränsar Ardre till Alskog, i norr till Ala och Kräklingbo samt i öster till Gammelgarn.

Socknen består av odlingsmark kring kyrkan, samt skogs- och hällmark. Förutom jordbruk har fiske och kalkbränning haft betydelse för försörjningen i socknen.

Namnet

Ardre (Ardrum på 1300-talet) har oklar tolkning. Det har sammankopplats med redskapet årder (plog). Det kan syfta på en jordbit som plöjts upp med årder – eller en naturformation som påminner om ett årder.

Bebyggelsens framväxt

Ardre  med dess bebyggelse är en av Gotlands mest välbevarade bygder. Exempelvis finns här flera storbyggda parstugor i två våningar från 1700- och 1800-talet.

Ardre sockens historia

Gunfjauns kapell är en av de mest kända fornmiljöerna i Ardre socken. Här går också att avläsa den gotländska historien från stenålder till 1800-talets utdikningar och laga skifte.

Odlingslandskapet: Ardre

Odlingslandskapet i Ardre präglas av småskaligt åkerlandskap med hedbeten i väster och öppen lövskog i sydost. Hällmarkerna vid Russvätar har grunda sänkor som är vattenfyllda förutom en kort torrperiod under högsommaren.

Värdekriterier: Ardre

 • Kontinuerligt brukande alltsedan yngre bronsålder-äldre järnålder.
 • Välbevarade rester av äldre järnåldersgårdar med husgrunder, odlingsmark och välbevarat hägnadssystem visande inägomarkens utbredning, fägator mm.
 • Spår av äldre brukande är lätt avläsbara i terrängen.
 • Relativt stor areal naturlig betesmark.
 • Relativt bibehållen småskalighet trots förändringar vid skiftet på 1800-talet.
 • Ålderdomligt vägnät i socknens centrala del.
 • Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer, de flesta med ursprungliga bebyggelselägen.
 • Flera ålderdomliga drag i bebyggelsen.
 • Stor andel medeltida bebyggelselämningar.
 • Här finns stora pedagogiska värden liksom skönhetsvärden.
 • Området är lättillgängligt och har betydelse för friluftsliv och turism.