Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alva

Alva är en inlandssocken på södra Gotland. I söder gränsar Alva till Eke och Havdhem, i väster till Hablingbo, i norr till Hemse och i öster till Rone socken.

Alva socken är uppodlad slättbygd med inslag av skog. I öster finns den nu utdikade Mästerbyr.

Vid slutet av 1800-talet tog bebyggelsen kring kyrkan form av radby. Denna delades när den nya vägen mot Hemse drogs kring 1960. Öster om kyrkan förtätades bebyggelsen kraftigt under 1930-talet.

Bland ny bebyggelse kan nämnas:

Alvaaffären: Haralds 3:1

1937 övertog en nybildad handelsförening en äldre butik. Matvaror, tyger, porslin, arbetskläder och bensin var viktiga varor. Butiken byggdes om 1957 och omvandlades till snabbköp 1963.  1986 stängdes affären

Det har också funnits en stor handelsträdgård under lång tid på fastigheten Stora Kruse 1:15.
 
Märtas Café, Lilla Ringome 1:25 har varit en populär mötesplats för ungdomar i omkringliggande socknar.

Prästgården 1:15 (mitt i mot Märtas Café) har funnits en stor hönsuppfödning.

Alva IP (idrottsplats) ligger på Stora Kruse 1:52.

Namnet

Namnet Alva (1300-talet Alwm) är bildat av alv (jordlagret närmast under matjorden). Det syftar ofta på områden med tunt matjordskikt. Enligt andra teorier har namnet koppling till alvarmark - det vill säga flackt, trädlöst öppet ödefält.