Sök

Eget dricksvatten

På Gotland är det anmälningspliktigt att borra eller gräva en ny vattentäkt. Det innebär att man måste anmäla och invänta beslut från miljö- och byggnämnden innan du anlägger en brunn.

Ansvaret för eget dricksvatten

Region Gotland är inte skyldig att trygga VA-försörjningen för alla som bor på Gotland, utan områden som saknar kommunalt VA måste lösa vatten- och avloppsfrågan genom enskilda eller gemensamma anläggningar.

Du som fastighetsägare har ansvar för vattnet i din egen brunn.

Gotlands VA-förutsättningar

Gotlands grundvatten är extra sårbart på grund av våra tunna jordtäcken och sprickiga kalkberggrund. Detta gör att magasineringsförmågan av grundvatten är liten och att skyddet mot föroreningar är dåligt överlag.

Dessutom måste man beakta att det finns relikt saltvatten under det söta grundvattnet på hela Gotland med varierande djup. Klimatförändringarna komplicerar situationen ytterligare med bland annat längre torrperioder och växtsäsong som kan medföra vattenbrist. För att möjliggöra byggutveckling krävs därför god VA-planering även för enskilt VA.

Eftersom grundvattnet är så sårbart är det extra viktigt med rätt placering och utförande vid anläggande av avlopp samt av brunnar för både energi och dricksvatten. Detta skapar förutsättningar för en mer hållbar vattenförsörjning på Gotland så att god kvalitet och kvantitet på vattnet bevaras på bästa sätt samtidigt som man undviker påverkan från föroreningar och relikt saltvatten.

Ny brunn anmälningspliktigt

Från 1 april 2022 införs anmälningsplikt över hela Gotland för att anlägga ny vattenbrunn.

Inom vissa vattenskyddsområden (VSO), som till exempel inom Visby VSO, gäller istället tillståndsplikt.

Prövningsplikten innebär att du måste göra en anmälan/ansökan till miljö- och byggnämnden innan du planerar att anlägga en ny brunn. Invänta sedan nämndens beslut innan du börjar anlägga brunnen.

Lämna din anmälan/ansökan i god tid för att kunna få ditt beslut innan arbetet påbörjas.

Anmälningsplikten regleras i våra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter och gäller sedan 1 april 2022.

Befintlig brunn

Har du egen brunn och vattnet är dåligt kan det vara ditt avlopp som förorenar vattnet.

Om din brunn är för djup eller om du överbelastat brunnen kan du få problem med saltinträngning.

Du ansvarar själv för att prover tas på vattnet om du har egen brunn.

Om brunnen avses nyttjas av tre hushåll eller fler, och/eller om det finns flera konkurrerande vattenanspråk i samma upptagsområde, kan den planerade brunnen/vattenuttaget vara en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken.

Tillstånd för vattenverksamhet söks då hos mark- och miljödomstolen. Om vattendom krävs, ersätter denna anmälningsplikten enligt våra lokala hälsoskyddsföreskrifter samt tillståndsplikten enligt vattenskyddsföreskrifter som då inte ska göras.

Inom vissa vattenskyddsområden (VSO), till exempel Visby, Burs och Träkumla, krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden innan du anlägger en ny vattentäkt. Här måste du ansöka om, och ha fått, ditt tillstånd innan du påbörjar arbetet.

För mer information om vad som gäller just ditt område se vår sida om vattenskyddsområden.

Du som står för ansökan/anmälan blir också betalningsansvarig. Ärendet kommer att debiteras med timavgift enligt gällande taxa.

Utöver anmälningsformuläret i e-tjänsten ska ansökan innehålla en situationsplan (tomtkarta, skala ca 1:500-1:1000) över fastigheten där följande är markerat:

  • Den nya brunnens läge.
  • Avstånd från brunnen till egen fastighetsgräns (riktvärde minst 15 meter).
  • Avstånd och riktning till alla vattenbrunnar (även oanvända) inom 100 meter från den nya brunnen (riktvärde minst 30 m). Ange om brunnarna är borrade eller grävda.
  • Avstånd till alla energibrunnar inom 100 meter (även oanvända) från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m).
  • Avstånd och riktning till alla avloppsutsläpp ( t ex infiltration/markbädd) inom 100 meter från den nya brunnen, uppge även om avloppsutsläppet ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med brunnen (riktvärde minst 50 m).
  • Avstånd till närmaste åkermark från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m).
  • Rita även in den närmaste avloppsanläggningens olika delar (slamavskiljare, pumpbrunn och tank mm). Avstånd från vattenbrunn till avloppsbrunnar o tank bör vara minst 20 m.
  • Rita in befintliga och planerade byggnader. För ny brunn beaktas säkerhetsavstånd till byggnader för att undvika påverkan på huskonstruktion/husfasad vid anläggning eller underhåll (riktvärde minst 4 m).

Du som fastighetsägare har ansvar för vattenkvaliteten i din brunn. Ta prov på din brunn minst vart tredje år enligt livsmedelsverkets råd.

Om brunnen används i kommersiellt bruk eller om brunnen använder minst 10 m3/dygn eller nyttjas av minst 50 personer oavsett användning, ska brunnen registreras som livsmedelsverksamhet. Då ska man följa livsmedelsföreskrifterna där provtagning krävs minst varje år av särskilt bestämda parametrar.

En lösning för vatten och avlopp måste alltid finnas för att du ska kunna få ett positivt förhandsbesked eller bygglov. Om det krävs provpumpning eller annan brunnsredovisning i byggärendet hör med din brunnsentreprenör hur du bäst kan samordna detta med anläggandet av brunnen.

Relikt saltvatten finns under det söta grundvattnet över hela Gotland, fast på olika djup. Kustnära kan det också tränga in östersjövatten i grundvattnet. På Gotland återfinns saltskiktet på mellan 15-60 m djup men på sina håll kan det vara ytligare och även djupare.

Uppgifter från SGUs brunnsarkiv, från de 100-undersökningar som gjorts samt uppgifter från vattenlabb indikerar att cirka 20-25% av Gotlands borrade brunnar är saltpåverkade ( kloridhalt om minst 100 mg/l) och dessa brunnar ligger mer eller mindre utspritt över hela ön.

Om du ska borra en brunn är det viktigt att inte borra så djupt så att du riskerar att komma ner i saltvattenskiktet. Om saltvatten skulle påträffas kan du behöva åtgärda eller återställa brunnshålet enligt Normbrunn 16. Användning av så kallat mjukt upptag minskar punktbelastningen och därmed också risken för saltvatteninträngning.

Frågor om enskilt vatten och avlopp

Telefontid
Helgfria vardagar klockan 09.00–12.00

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt