Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enskilt dricksvatten

Den 1 april 2022 införs anmälningsplikt över hela Gotland för att inrätta ny vattentäkt. 

Detta innebär att man måste anmäla och invänta beslut från miljö- och byggnämnden innan du påbörjar anläggandet av brunnen. 

Klicka här för mer information om anmälan av ny vattentäkt.

Nästan allt vatten som konsumeras på Gotland består av grundvatten. Har du egen brunn är det du själv som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten. Du kan förebygga olika föroreningskällor genom att skydda din vattentäkt på olika sätt. 
 
Många av de som har egen brunn på Gotland har tidvis problem med dåligt vatten. Föroreningar i vattnet beror ofta på dåligt underhållna avlopp och/eller fellokalisering av brunnen. Gotlands tunna jordtäcke och sprickiga berggrund bidrar också till att föroreningar lättare tränger ner och sprids i grundvattnet.  
 
Hela Gotland är också klassat som riskområde för saltvatteninträngning varför det är viktigt att inte borra för djupt och undvika hård punktbelastning av brunnen.  
 

Provta din brunn 

Om din brunn enbart används för enskilt bruk rekommenderas provtagning minst vart tredje år enligt livsmedelsverkets råd.
 
I råden finns information om bland annat lämpliga halter av olika ämnen i vattnet. 
 
Om brunnen används i kommersiellt bruk eller om brunnen använder minst 10 m3/dygn eller nyttjas av minst 50 personer oavsett användning, ska brunnen registreras som livsmedelsverksamhet. Då ska man följa livsmedelsföreskrifterna där provtagning krävs minst varje år av särskilt bestämda parametrar.  
 
Kontakta enheten för livsmedel och alkoholtillstånd för mer information: 
Telefon : 0498-26 32 10
 
Är du osäker på vattenkvaliteten kan du låta göra en vattenanalys. Väntar du barn, eller har små barn, bör du ta prov på vattnet i din brunn även om du inte misstänker att det är dåligt. Barn är känsligare och kan reagera fast du inte själv gör det. Kom ihåg att djur också påverkas av dåligt vatten. 
 
En förutsättning för ett bra dricksvatten är att du sköter och underhåller din vattentäkt. Marken runt brunnen ska luta från brunnen. Materialet runt brunnen bör vara tätt för att hindra ytvatten från att komma in. Brunnslocket bör vara av ett material som både skyddar mot fallolyckor och vatteninträngning. Luftningen av brunnen bör ha ett nät för att inte smådjur som råttor och grodor ska kunna ta sig in. 
 

Vattenlaboratorium 

Som privatperson kan du anlita vilket laboratorium du önskar. Tänk dock på att välja ett laboratorium som är ackrediterat. 
 

Vattenlaboratoriet 

– Regionens eget lokala laboratorium för vattenprov för enskilt vatten. Vattenprov kan lämnas till Vattenlaboratoriet, Laboratoriemedicinskt Center Gotland, Visby lasarett. På hemsidan får du reda på priser, inlämningstider mm.  
 

Privata ackrediterade labb

– Erbjuder analyser åt enskilda brunnsägare på Gotland. Provinlämning sker till Jetpack, Greta Arwidssons gatan 41, Visby. Kontakta laboratoriet för mer information. 
 

100-undersökningen 

Sedan 1990 genomförs vart femte år den så kallade "100-undersökningen". Undersökningen omfattar 100 enskilda vattentäkter fördelade över hela ön. Vattentäkterna är slumpvist utvalda så att de på bästa sätt motsvarar den vattenkvalitet som verkligen råder. 
 
Den senaste provtagningen ägde rum under hösten 2022.
 
 

Länkar till mer information om enskilt dricksvatten: